§ 33—35
33
Velike in male črke
č) Zaporedna samoglasnika lahko delimo:
Le-on, Di-ana, ide-al,
te-orija, Rafa-el.
2.
V s e sta v lje n k a h delimo predpono od osnovne besede:
brez-glav
,
čez-meren, do-stopen, iz-daja, med-vojen, na-brati, nad-morski, ob-ležati
,
od-biti, pa-glavec
,
po-drezati, po-drobiti, pod-rezati, pod-robiti, presledek
,
pred-ložek, prismoda
,
pro-račim, protislovje
,
raz-veza
,
so-meščan.
Domače in tuje zlo ž en k e najbolje delimo po sestavinah:
vino-grad
,
kolo-voz, trdo-glav, vroče-krven, vsako-leten, prida-nič, vse-mogočen; avto-
strada, areo-pag, aero-plan
,
leo-pard, arheo-log
,
ideo-grafija, peri-oda.
3.
Pri deljenju tu jih la s tn ih im en ne smemo trgati samoglasniških
ali soglasniških sklopov, ki zaznamujejo en glas:
Coo-per, Bour-geoisov
,
Jea-na Pau-la, Gree-na, Goe-the
,
Hei-ne, Heyse
,
Shakespea-re, Fran-goi-se;
Marshall, Bae-de-cker, Ma-cha, Blu-cher, Fou-che, Ha-cquet, Ri-chard,
Fischer, Smi-thov, Mic-kie-wi-cza.
Dva enaka soglasnika med samoglasnikoma delimo:
Schil-ler
,
Gr/m-
ma, Man-nov
,
Rob-bov, Lessing
,
Gras-sel-li, Rousseau
,
Scot-tov
,
Boc-cac-
cio, Cor-reg-gio, Maz-zi-ni.
Pomni. Tudi v domačih imenih, pisanih v bohoričici, dvojnega znamenja za
enojen glas ne delimo:
Blashe
,
Neshi-za
,
Ju-ri-zhizh.
O
RABI VELIKIH IN MALIH ČRK
V
pisavi uporabljamo velike in male črke po posebnih pravilih. Samo 34
velike črke uporabljamo v tiskanih, risanih ali vklesanih besedah, kadar
jih hočemo posebej poudariti ali jih napraviti vidnejše. Z roko pišemo same
velike črke le v kraticah, v kemičnih obrazcih ipd.: FLRJ, LRS,
SAZU
,
CO, H2O. Drugače rabimo velike črke le posamez kot začetnice.
Z veliko začetnico se pišejo: 1. prve besede v stavku, 2. lastna imena
oseb, živali in stvari.
Prve besede v stavku
Prvo besedo v stavku za piko, vprašajem in klicajem ter za dvopičjem 35
v premem govoru pišemo z veliko začetnico.
Pri navajanju del s celotnim naslovom so nam s piko ločene enote
okrajšani samostojni stavki in jih začenjamo z veliko črko:
Slovenski
pravopis. Založila Državna založba Slovenije
.
Natisnila tiskarna Ljudske
pravice. V Ljubljani 1950.
Pomni 1. V premem govoru se začenja napovedni stavek za klicajem ali
vprašajem z malo začetnico:
»
Nikoli!« so odgovorili kakor iz enega grla. »Ali ste
dolgo čakali?« je rekla s tihim glasom. »Stoj!«je zavpil. »Kam greš?«
Če je premi
govor pretrgan sredi stavka, nadaljujemo z malo začetnico: »
Saj veš,« začne Smre­
kar, »da te nisem še nikdar napak učil.«
Slovenski pravopis — 3