kvarte
393
labod
-
a
s,
kvartač -a
m,
kvartavec -vca
m;
kvartopiriti -im, kvartopirec -rca
m,
kvartopirka -e
ž,
kvartopirski -a -o,
kvartopirstvo -a
s;
kvartaščina -e
i
\
pristojbina\; gl. tudi
karta
kvartet -a
m glas.:
godalni
kvarteten
-
tna -o: ~ i del soneta = kvarteta -e
ž
*
kvarti r -ja
m stan(ovanje)
kvas -a
in
-
u
m :
~ postaviti, kvasec -sca
m,
kvasen -sna -o:
glivice, kvasnica -e i,
nav. mn.
kvasnice -ic
ž droži
,
kvasnina
-
e
ž kisal
,
kvasovka -e
ž:
gliva
kvasiti -im
in
kvasiti -im, kvašenje -a
s
in
kvašenje -a
s:
testo se kvasi
shaja;
kvašen -a -o
in
kvašen -ena -o: ^ o testo,
~ a repa
okisana,
kvasilnica -e
[-
yn-] ž,
kvaša -e
ž :
dati meso v ~ o , kvasenica
-
e
ž pogača,
kvasilo -a
s,
kvasina -e
ž
=
kvasnik -a
m ferment
kvasalo -a
s koritce pri žlici
kvasati -am, kvasaj -ajte! kvasil -ala -o,
kvasanje -a
s:
nekaj kvasa, neumne
kvasač -a
m
= kvase -eta
m\
kvasiti
-
im, kvasil -a -o
in
-
ila -o: neumno ~
neslano govoriti
,
neumne klatiti
kvasija -e
ž bot. mušji les
kvate rn a -e
ž četverka
kvatre kvater
[-
tər] ž mn.:
vsake ~
enkrat me obišče, kvatm -a -o: ~ i
teden, ~ i post, ~ a šema, ~ a baba
vešča
kvečiti -im
kriviti, upogibati
,
kvečenje -a
s:
čevlje
starost me kveči, kvekast -a -o
kvečjemu
prisl. omejevanja:
vsega ne dam,
~ pol
kveder -dra m: čevlji na
kvedrovec -vca
m žebelj za kvedre,
kvedrovci -ev
m mn.
\
čevlji\,
kvedrski -a -o = kvedrast -a -o:
~ čevelj
kveker -ja
m
|ud verske ločine
],
kvekerski
-
a -o, kvekerstvo -a
s
kveolant -a
m tožbar, tožljivec, sitnež
,
kverulant(ov)ski -a -o, kverulanca -e
ž,
kverulant(ov)stvo -a
s
k
vestor -ja
m \starorimskifinančni uradnik,
it. policijski glavar\,
kvestura -e
ž vpisni
urad na univerzi, it. policijski urad
kvietizem -zma
m
|
verski nazor],
kvietist
-
a
m,
kvietističen -čna -o
kvinar -ja
m \verz\
kvinkvenij -a
m petletje
kvinta -e
ž glas.,
kvinten -tna -o: -—i krog,
kvintakord -a
m glas.
kvintal
[-
al] -um cent, stot
kvintesenca -e
ž zrno, jedro, prava vsebina
kvintet -a
m glas.,
kvinteten -tna -o: ~ i
zbor
Kvinti lianus -na
m in
Kvintilijan -a
m
|rimski retor
|, Kvintilijanov -a -o
kvintilijon -a
m peta potenca milijona
Kvintns -a
in
Kvinta
m rim. os. i.,
Kvintov
-
a -o
Kvirinal
[-
al]
-
a
m \griček v Rimu
|, kviri-
nalski -a -o
[-
ls-]
kvisling -a
m izdajavec,
kvislinški -a -o
izdajavski,
kvislingovec -vca
m; gl. tudi
Quisling
kvišku
prisl.: ~
pogledati, planiti, cene
gredo ~
kvodent -a
m količnik:
delni ~
ltvočka -e
i koklja
kvodlibet -a
m mešanica, pisana zmes
,
šara
kvokati -am
kokati:
kvočka kvoka, kvoka
-
e
ž koklja
kvoram -a
m potrebno število glasovavcev
kvota -e
ž določeni del, delež, znesek
k
voti diana -e
ž med. malarija z mrzlico
vsak dan
L
1
[
lə I el] m neskl. ali
el -a m: mali 1,
veliki L, od ela naprej, z velikim L
Laba -e
ž :
po ~ i navzgor, labski -a -o
labial
[-
al]
-
a
m ustničnik,
labialen -lna -o
[-
ln-] ustničen,
labializirati -am
izgovar­
jati z zaokroženimi ustnicami,
labiali-
ziran -a -o, labializiranje -a
s,
labializa-
cija -e
ž;
labiodental
[-
al]
-
a
m ustnično-
zobni glas,
labiodentalen -lna -o
[-
ln-
];
labiovelar -a
m,
labiovelaren -ma -o
Labien(u8) -na m |
legat Julija Cezarja
|,
Labienov -a -o
labilen -lna -o
opotečen, nestalen, omahljiv,
nestanoviten:
~ o ravnotežje, labilnost
-
i
ž opotečnost, nestalnost, omahljivost
>[-!*-]
labirint -a
m blodnjak, med. notranje uho,
labirintski -a -o
labod -a m: ~ pevec, ~ grbec, labodov
-
a -o: ~ vrat, ~ o perje, labodica -e i