§42-43
39
Domača lastna imena
sebno ime, se vrstno določilo pred njim piše z malo začetnico:
hotel Turist,
kavarna Slon, drogerija Majda, ilustrirana revija Tovariš, časopisno podjetje
Delo, industrijsko podjetje Toplovod
,
trgovsko podjetje Volna,
za
reklamo in dekoracijo Aranžer, pogrebni zavod Žale.
Vrstno določilo se piše
v tekočem besedilu z malo začetnico tudi, če v naslovu ni posebnega imena,
temveč ga nadomestuje ime kraja, kjer je sedež podjetja:
tobačna tovarna
Ljubljana
,
železarna Ravne
,
rudnik rjavega premoga Zagorje
,
obnovitvena
zadruga Dražgoše
,
gozdno gospodarstvo Postojna
.
Da se izognemo dvoumnosti, pišemo:
rekonstrukcija mestnega vodovoda
(
=
ocevja) v Ljubljani,
p a :
reorganizacija Mestnega vodovoda
(
=
podjetja)
v Ljubljani
.
Včasih zahteva zveza v stavku veliko začetnico, npr.:
Ponudbe
pošljite na (naslov) Gradbeno podjetje Slovenija ceste v Ljubljani
.
Pomni 1. Imena za oblastvene in upravne organe, šole, inštitute, seminarje,
laboratorije, učne predmete, domove, internate, zdravstvene ustanove, praznične
dneve, zgodovinske dogodke, vojaške enote, zakone, uredbe, odločbe, pravilnike,
navodila, odlikovanja ipd. so vrstna imena in se zanje priporoča pisava z malo
začetnico:
državni sekretariat za pravosodno upravo, svet za šolstvo
,
tajništvo za
notranje zadeve, zvezni zbor, republiška volilna komisija, obrtna zbornica; ekonomska
srednja šola v Ljubljani, vajenska šola kovinske stroke
,
gimnazija Vič, filozofska
fakulteta univerze v Ljubljani, rudarski inštitut na odseku za rudarstvo, laboratorij
za mehaniko tal, knjižnica inštituta za tehničnofiziko, asistent za predmet ekonomika
in organizacija podjetij, seja univerzitetne uprave, rektorat univerze v Zagrebu;
internat tehniške srednje šole vLjubljani
,
dom
gostinskega šolskega centra, ambulanta
zdravstvenega doma Ljubljana-Center, šolska poliklinika
v
Mariboru, splošna
bolnišnica v Novem mestu, centralna lekarna vLjubljani; praznik dela
,
dan
mladosti,
teden
tehnike, oktobrska revolucija, jaltski sporazum, renska zveza
,
sveta
aliansa;
beneška četa, pohorski bataljon; zakon opokojninskem zavarovanju, uredba o ustano­
vitvi zvezne komisije za telesno kulturo, odlok o stopnjah dohodnine, red dela,
partizanska spomenica.
2.
Imena podjetij, kakor
Pod lipo, Pri slepemJanezu,
in ulic, kakor A/d
klancu
,
Za
gradom,
so v bistvu krajevna imena. O njih pisavi in rabi gL § 41.
RABA DOMAČIH LASTNIH IMEN
Zaradi bistvene povezanosti z določenimi osebami in stvarmi so lastna 43
imena tudi oblikovno pogosto zelo samosvoja, prikrojena po krajevnih
jezikovnih posebnostih, političnozgodovinskih in družbenih okoliščinah,
pa tudi po osebnem okusu. Zapisana so ali čisto po krajevnem izgovoru
(
fonetično), npr.
Sejanci (pri Ormožu),
ali vsaj deloma po izgovoru, npr.
Sevnica (ob Savi),
ali pa etimološko, npr.
Selnica;
to izgovarjajo domačini
ob Savi
seynca,
ob Muri pa
seanca,
čeprav so vsa imena iz iste osnove
seln-.
Podobno je s priimki; tako imamo fonetično pisavo
Prevc
(
Gorenjsko),
Preac
(
v Slovenskih goricah) poleg etimološke
Prelec
ali
Prelc,
čeprav so
vse iz iste oblike
preləc
.
Zatorej lastnim imenom ne iščemo skupne pravo­
pisne oblike, marveč jih sprejemamo v njihovih posamezno razločenih