§50—51
47
Domača lastna imena
različnih dob in ljudi:
Tkalec, Tkavec
,
Tekavec
,
Kavec
,
Jfovc, a o/ec ipd.;
Hervat
,
Hrovat
,
Horvat
,
Hrvat, Crobath
;
Premrl, Premeri
,
Premru
,
Premrov;
Kastelic
,
Kastelec
,
Kastelc, Kostevc
ipd.
Priimki so samostalniki moškega spola ne glede na pomen in spol,
ki ga ima morda ravno tako občno ime: Ovca,
Sonce, Trdina.
Danes v ime­
novalniku uporabljamo iste oblike priimkov za moške in ženske, pregib­
ljemo in vežemo jih pa drugače. Zato moramo obravnavati vsake zase.
O spolu priimkov torej ne odločata njih oblika in pomen, marveč nosivec,
ali je moški ali ženska. To pa vpliva na sklanjatev nekaterih priimkov.
3.
Za določanje oseb uporabljamo ime in priimek; ime pišemo redno
pred priimkom: Janez
Kovač, Marija Lončar,
samo v abecednih seznamih
pride priimek na prvo mesto.
Pri moških imenih sklanjamo oba dela:
potrdilo za Janeza Kovača
(
°za Janeza Kovač,
°
za Kovač Janeza),
č e iz drugih sklonov ni razvidna
oblika v imenovalniku, jo v uradnih spisih pristavljamo v oklepaju: v
zadevi
Martina Kavča (Kavec).
Pomni. Oblike kakor
Debevka
,
Ovnovka, Mahnečka, Poznela
,
Smrekarica
uradno niso več v rabi.
Imena za moške
1.
Imena in priimki na soglasnik se vsi sklanjajo kot samostalniki 51
moškega spola; tako tudi tedaj, če se ime kot občno ime sklanja po ženski
sklanjatvi na soglasnik:
Noč Noča Noču Noča pri Noču z Nočem, Miš
Miša, Misel Misla
ipd.; priimki, ki kot občna imena delajo rod. na -u
in mn. na -o
vi,
ne dobivajo nikoli teh končnic:
Grad Grada, vsi Gradi so
se zbrali, Duh
-
a
-/,
Klas
-
a -i ipd.
2
.
Imena in priimke za moške, ki se končujejo na -a, sklanjamo bodisi
po moški ali po ženski sklanjatvi, kakor je prišlo v rabo:
Miha
-
a ali -e;
tako:
Jaka, Matija, Luka, Legiša, Colja
,
Godina, Rustja
,
Bratina
,
Ovca,
Muha, Suša
ipd.
3.
Imena na -e:
a) če je končni
-
e
kratko poudarjen, sklanjamo zmeraj s podaljšano
osnovo -
e t -: France Franceta Francetov, Čude Čudeta Čudetov, Cigale
Cigaleta Cigaletov;
b) če se ime končuje na nepoudarjeni -
e,
navadno podaljšuje osnovo
z -e/-:
Jože Jožeta Jožetov, Mile Mileta, Tone Toneta, Vide Vldeta, Kandare
Kandareta Kandaretov.
Pomni 1. Oblike
Toneja Tonejev, Ožbeja, Ožbejev
ipd. so iz imenovalnika
Tonej, Ožbej
s pripono
-
ej.
2.
Po sklanjatvi za imena iz tujih jezikov so oblike
Jonke Jonkeja Jonkejev,
Kette Ketteja Kettejev.
3.
Priimke, kakor
Sonce, Zdravje, Seme,
še čutimo kot občna imena, zatorej:
Sonca Sončev
,
Zdravja Zdravjev, Semena Semenov.