°neodoljiv
483
nepoboljšljiv
°neodoljiv -a -o
neudržljiv
,
neustavljiv
,
ne­
premagljiv
neodpovedljiv -a -o: ~ a pogodba
neodpusten -tna -o = neodpustljiv -a -o,
neodpustljivost -i
ž
neodvisen -sna -o, neodvisnež -a
m,
ne­
odvisnost -i
ž
neofit -a
m (odrasel) novokrščenec
,
novinec
neogeja -e
ž zool.
|
južnoameriška zoogeo-
grafska enota\
neogiben -bna -o: ~ o potreben, ~ i ukrepi,
neogibnost -i
ž
neokoren -rna -o, neokomost -i
i
neokreten -tna -o
počasen
,
okoren
,
neroden
,
negibčen
,
top
,
neokretnost -i i, neokret-
než -a m = neokreta -e f
neokrnjen -a -o, neokrnjenost -i f
neokusen -sna -o: ^ a jed, ~ o govorjenje,
~ a slikarija, neokusnost -i
ž
neolikan -a -o, neolikanec -nca
m
,
neolika-
nost -i
ž
neolitik -a
m mlajša kamena doba
,
neolitski
-
a -o:
izkopanine
neologija -e
ž novotarija
,
s/ov.
tvorba novih
besed
,
neologizem -zma m nova
beseda
neomadeževan -a -o: ~ a preteklost, ne-
omadeževanost -i i, neomadeževanec
-
nca
m
neomahljiv -a -o, neomahljivost -i i, ne-
omahljivec -vca m
neomajen -jna -o: ~ a zvestoba,
~ o
pre­
pričanje, neomajnost -i
ž
neomejen -ena -o: ~ a pravica, zadruga
z ~ o zavezo, neomejenost -i
ž
neomikan -a -o, neomikanost -i i, neomi-
kanec -nca
m
neon -a
m kem
.
\
plin\9
neonski -a -o: ~ a
cev, razsvetljava
neopazen -zna -o, neopazljiv -a -o; neopa-
žen -a-o: šel je mimo hiše
~ ne da bi
ga bil kdo opazil
neoplazma -e
ž med. nova tvorba
,
neopla-
stičen -čna -o
novotvorben:
~ a bula
neoporečen -čna -o
kar se ne da oporeči
:
a sodba, trditev,
~ o
vedenje, ne-
oporečnost -i
ž
neopravičen -a -o: —a ura, neopravičenost
-
i
ž;
neopravičljiv -a -o: —a zamuda,
neopravičljivost -i
ž
neopredeljen -ena -o: politično ~ , neopre-
deljenec -nca m, neopredeljenost -i
ž;
neopredeljiv -a -o: ~ pojem, neoprede-
ljivost -i
ž
neopremljen -a -o: ~ a soba
neoprezen -zna -o
nepreviden
,
neopreznost
-
i
ž neprevidnost
,
neopreznež -a
m ne
-
previdnež
Neoptolemos -ma
m \Ahilov
j/>i|, Neopto-
lemov -a -o
neorganiziran -a -o, neorganiziranec -nca
m
,
neorganiziranost -i i
neorganski -a -o: '—a kemija
neoromantik -a m, neoromantičen -čna -o,
neoromantika -e
ž nova romantika
neoseben -bna -o: ~ napad
neoskrunjen -a -o, neoskrunjenost -i
i
;
neoskrunljiv -a -o, neoskrunljivost -i
Ž
neosnovan -a -o
neutemeljen
,
brez podlage
:
'—
a trditev, neosnovanost -i
ž
neosvobojen -ena -o:
~ o
ozemlje, —i narodi
neosvojljiv -a -o: ~ a trdnjava
nezavzetna
,
nepremagljiva
,
° ~ predlog
nesprejemljiv
,
neosvojljivost -i
ž
neotenija -e
ž zool. zmožnost
,
da se žival
razmnožuje že na stopnji ličinke
neotesan -a -o: ~ les, — človek = ne-
otesanec -nca m, neotesanost -i
ž
neoviran -a-o: ~ prehod,
~ o
govoriti
neovrgljiv -a -o = neovržen -žna -o: ~
dokaz, neovrgljivost -i i = neovržnost
-
i i : ~ trditve
neozdraven -vna -o = neozdravljiv -a -o:
~ bolnik, ~ a bolezen, neozdravnost
-
i
ž
= neozdravljivost -i
ž
neozoik -a
m geol
.,
neozoičen -čna -o =
neozojski -a -o
neoženjen -a -o
samski
,
neoženjenec -nca
m
samec
,
neoženjenost -i
ž samstvo
nepareo -ma -o
kar ni na pare
neparlamentaren -ma -o:
~ o
vedenje
nepazen -zna -o = nepazljiv -a -o, ne-
paznost -i
ž =
nepazljivost -i
ž;
nepaz-
ljivec -vca m, nepazljivka -c
ž
neper -ja
m el. enota prevajanja
nepisan -a-o: ~ i zakoni
nepismen -a -o: ~ človek, nepismenost -i
ž
nepiten -tna -o: ~ a voda
neplavavec -vca m, neplavavka -e i , ne-
plavavski -a -o
neplemenit -a -o: ~ človek, ^ o vedenje,
neplemenitost -i
ž
neplodcn -dna -o, neplodnost -i
ž
neplovcn -vna -o: '—a reka, neplovnost -i
ž
nepobiten -tna -o: —i dokazi, nepobitnost
-
i
ž neovrgljivost
nepoboljšljiv -a -o: ~ grešnik, nepoboljšlji-
vost -i
ž,
nepoboljšljivec -vca m, ne-
poboljšljivka -e
ž