Domača lastna imena
48
S 51—52
4.
Večzložna imena na
-
o
se pregibljejo kakor samostalniki moškega
spola brez obrazila:
Marko Marka Markov
,
Murko Murka Murkov
,
Metelko Metelka Metelkov.
Pomni. Sklanjatev
Marko Markota
je omejena na pogovorno rabo.
5.
Moška imena na -i in -u se pregibljejo z veznim
Edi Edija Edijev
,
Tonkli Tonklija Tonklijev; Premru Premruja Premrujev
.
6
.
Imena s polglasnikom v priponi se pregibljejo kakor občna imena:
Lukec Lukca LukČev, Slomšek Slomška Slomškov
,
Japelj Japlja Japljev
.
V težko izgovorljivi soglasniški skupini polglasnik ostane:
Pavlek Pavleka
Pavlekov, Jazbec Jazbeca, Grmek Grmeka
.
Pomni
1.
Franček Frančeka Frančekov
so narečne oblike, sicer pišemo in
govorimo:
Frančka Frančkov.
2.
Imena, kakor so
Jakac Jakca Jakčev,
obravnava jezik, kakor da imajo v
priponi polglasnik.
3.
Imena, kakor so
Hafner
,
Kozler, Hicinger,
nimajo polglasnika, marveč
čisti
e
in se pregibljejo
Hafnerja, Kozlerja, Hicingerja.
4.
Pri nekaterih rojstnih imenih na
-
elj
se je udomačila in je dovoljena tudi
daljša oblika na
-
eljna: Franceljna, Venceljna.
7.
Pri nekaterih priimkih na -ic
-
ik
z ijem pisani polglasnik v sklanji
obdržimo, v drugih pa izpuščamo:
Dimic Dimica, Modic -a, Vidic -a,
Krivic
-
a,
Skubic
-
a,
Levstik
-
a,
Bucik -a,
vendar
Čandik Čandka, Ipavic
-
vca, Lajovic
-
vca, Sajovic
-
vca, Leskovic -vca, Kastelic
-
lca, Primic -mca
Primčev
.
Pridevniki v vlogi priimkov se sklanjajo kakor samostalniki:
Vesel
Vesela, Meden
-
a,
Truden -dna;
tako tudi priimki (po ruskem zgledu)
na
-
ov: Doksov -a, Vojanov -a, Andrejev -a, Aleksandrov -a.
č e pa ne gre za priimek, marveč samo za svojilni pridevnik na
-
ov
ali
-
ev
kot pridevek k rojstnemu imenu, sklanjamo pridevniško:
Andrejčkov
Jože Andrejčkovega Jožeta
;
tako še
Prežihovega Voranca, Matajevega
Matija
,
Klusovega Jožeta
.
Priimki na
-
ski,
-
ški, -čki
se sklanjajo pridevniško:
Koseski Koseskega
,
Griški Griškega, Rački Račkega
.
Svojilnega pridevnika nimajo, torej:
povesti Podlimbarskega, pridige Svetokriškega.
Imena za ženske
52
1.
Rojstna imena in priimki na -a se sklanjajo kakor občna imena:
Ivana Kobilca Ivane Kobilce, Marije Štupice, Reze Ovce, Marije Andrejke.
2
.
Če se priimek ob rojstnem imenu končiče drugače kakor na
-
a,
tedaj v odvisnih sklonih ostane nespremenjen in sklanjamo le ime:
Julija
Primic, Julije Prinuc, obisk pri liki Vašte, berem Zofko Kveder, Pavlino
Pajk
ah pa:
Julije Primčeve
,
liki Vaštetovi, Zofko Kvedrovo
,
Pavlino Pajkovo
.