§
57—58
53
Tuja lastna imena
h) Podvojene samoglasnike in soglasnike v priimkih ohranjamo:
MaaaaeB
Čaadajev
,
Ahhchkob
Armenkov;
v znanih rojstnih in krajevnih
imenih pa jih lahko pišemo tudi enojno:
CaBBa
Sava
ali
Savva,
AHHa
Ana
ali
Anna,
<t>HJiHnn
Filip
ali
Filipp,
Khphjiji
Kiril
ali
Kirill,
Oaecca
Odesa.
i) Ruska imena tujega vira pri prepisu zvesto prenašamo:
3
peH
6
ypr
Erenburg
,
KpomiiTaAT
Kronštadt
,
MetteprojibA
Mejergold,
AftxeHBanbA
Ajhen
-
vald;
pri nekaterih imenih je v rabi tudi pisava v jeziku, od koder je ime
vzeto:
BibeHimeftH
Eisenstein
.
Raba je ustalila obliko
Hercen
za
fep ueH .
Droge pisave
1
.
Glede transkripcije starogrških imen so se uveljavila tale pravila: 58
a) Črke i ,
5,
X, + transkribiramo z
dz
ali z, /, fo, i, /, /r,
ps:
Zijvtov
Dzenon
ali
Zenon,
0
aXij;
Tales,
Eavo s;
Ksantos,
Kupo? Zirej, Sarc^o)
Sapfo,
ApytXsyo;
Arhilohos,
’0
^tyovo(;
Opsigonos.
b) Soglasnik a (c) se piše in izgovarja kot j, v poslovenjenih imenih
pa po latinski izreki kot
z:
Aofyeau;
Lahesis,
Atovuao;
Dionisos
in
Dioniz,
*
Efe<
7
o;
Efesos
in is/ez.
c) Dvojne konzonante pišemo z enojnimi: "Ajarjuov
Amon,
KaXXip^
6
ri
Kaliroe
,
Rvojaao;
Knosos
;
vendar ’A
7 7 0 1 0
;
Angaios
;
podobno tudi ’rAyxuPa
Ankira
, ’
A y x ^ ?
Anhises.
č) Diftongi at, et,
01
,
au, eu obdržijo izvirno obliko a/, e/,
oi, au
,
povsod, kjer se imenovalnik piše z izvirnim obrazilom: Aax.e
5
ai|xu)v Lake-
daimon
,
ileipiO-oo;
Peiritoos
,
Dsia; Poias, Baj-iao;
Bautisos,
Zso; Dzeus ali
Zew
5
.
Imena, ki imajo poleg izvirne tudi podomačeno obliko, spreminjajo
v nji at in
01
v e, ei v i, au in eu pa v av in ev: A!oXo;
Aiolos,
vendar Eol;
Kpctco;
Kroisos
,
vendar a rez; DetcferpaTOC
Peisistratos
,
vendar
Pizistrat
;
AoXic /iu/zs, vendar
Avlida
;
Edx.Xe{drj;
Eukleides
,
vendar
Evklid.
Diftong
ou se piše in izgovarja kot n: Msuvi/(a
Munihija
,
Outt; Utis.
Ostri pridih pišemo s A, blagega pa opuščamo; rj in e pišemo z c,
o in o) z o: "Hpa
Hera
,
vEpw; Erov.
2.
Novogrški (3 pišemo in izgovarjamo kot v: Bap^apa Karvara; za
glas
6
si novogrščina pomaga s soglasniško skupino jjlz:
Bekios;
i = z: Ztpvo^ov
Zimovon
;
tj = /: AYj|rij
7
pis<;
Dimitrios
;
o
= th:
0
i5pa
Thira;
^ =
ks:
Aia pi:v
Aksarion
;
a = j:
Si^piaapuv
Sivrisarion;
u
=
1
:
Kepxupa
Kerkira
;
9
= / : KaJafTj?
Kavafis\ X = h: XG?ayjs$a Hotahova;
= /w:
Aioo;
Lipsos
;
a) = o: ’AyeXu>o;
Aheloos.
Enoglasni diftong ou prepisujemo
z u, dvoglasna au in eu pa z au in eu: Koutoutojc;
Kutupas,
MaupojioOvt
M
iaurovunU
Eopaxrrtva
Eurostina.
Pridihov in akcentov ne pišemo.
3.
Arabska in druge afriške in azijske pisave so v glavnem fonetične,
zato jih prenaša vsak jezik po svojih fonetičnih zapisih. Pri nas opuščamo