5
Navodila
NAVODILA ZA UPORABO
Nova izdaja Slovenskega pravopisa sloni na načelih Slovenskega pravopisa
iz leta 1950, le da še bolj izčrpno obravnava vsa tri področja: slovar, pravorečje
in pravopis.
1.
Slovarski del obsega nad 27.500 gesel z več ko 100.000 besedami in okoli
200.000
zvezami, dvojnicami in pomenskimi odtenki. Vanj je razen sodobnega
slovenskega besedišča zajetih še precej tujk ter domačih in tujih krajevnih in
osebnih imen. Od strokovnih izrazov so upoštevani predvsem tisti, kijih srečujemo
v vsakdanji rabi. To velja tudi za lokalizme.
Da bi tako obsežna knjiga še ohranila potrebno priročnost, so navedki
kratki in besede večinoma združene v etimološko sorodne skupine; kjer bi bilo
zaradi obilne frazeologije ali zaradi številnih izpeljank geslo preobširno in s tem
nepregledno, smo ga razdelili ali pa za posamezne besede istega korena, a z bolj
oddaljeno pisno podobo dodali kazavke.
2.
Pravorečni del je v načelih obdelan v uvodu, v slovarju pa je vsaka domača
beseda zapisana s poudarkom; ta seveda ne sodi k njeni obvezni pisni podobi.
S tem je zaznamovano mesto poudarka, podana pa tudi dolžina ali kračina, ši­
rina ali ožina samoglasnika, in to v osnovni obliki besede, v sklanjatvi in spre­
gatvi. Intonacija ni zaznamovana.
Nakazan je tudi izgovor črke l pred soglasnikom in na koncu besede, kjer
pa je potreba, tudi izgovor polglasnika.
Če se tujka ali tuje ime izgovarja, kakor se piše, izgovor ni posebej naveden,
poudarek pa je vključen že kar v geslo. Pri tujih imenih in pri tujkah z nefone-
tično pisno obliko sta izgovor in poudarek dodana neakcentuiranemu geslu.
Izgovor je zapisan samo z domačimi črkovnimi znamenji po nekoliko poeno­
stavljenem fonetičnem ključu. Tako se imena v splošni rabi tudi največkrat
izgovarjajo.
Pri besedah, kjer ima poudarjeni samoglasnik že svoje posebno diakritično
znamenje, je poudarek zapisan ob samoglasniku.
Pravorečni del SP je zelo sproščen: vanj je zajetih kar največ akcentskih
dvojnic, utemeljenih bodisi v zgodovinskem razvoju ali v knjižni rabi.
3.
Pravopisni del obsega v uvodu najnujnejša pravila, v slovarju pa daje
pisno obliko besede. Ker segajo naloge našega SP čez meje golega pravopisa,