§64
59
Taja lastna imena
Grška in latinska imena
1.
Za sklanjatev grških lastnih imen veljajo v slovenščini tale pravila: 64
Imenovalnik ednine ima načeloma izvirno obliko:
Menon, Mentor,
Nausikaa, Nemea, Asteropeia, Kloto
,
Kronos, Aristoteles
,
Damas, Gorgias,
Nemesis, Rarrmus
,
Troi(d)zen.
Le imena na
-
andros
privzemajo rajši latinsko
končnico
-
ander -dra
:
Aleksandros
Aleksander, Lisandros
Lisander.
Splošno znana imena imajo v nominativu poleg izvirne lahko tudi
domačo obliko:
Homeros
in
Homer, Herodotos
in
Herodot
,
Parnasos
in
Parnas
,
Ahiles
in /4/h/,
Odiseus
in
Odisej
,
Euripides
in
Evripid, Aristarhas
in
Aristarh, Plutarhos
in
Plutarh, Polibios
in
Polibij
,
Palinuros
in
Palinur,
Tukidides
in
Tukidid, Orestes
in
Orest, Aisopos
in JEzdp.
Odvisni skloni pritikajo obrazila ali imenovalniku ali izvirni osnovi
ali obema.
2.
Imenovalniku pritikajo obrazila:
a) imena na -on
(-
onos)
in
-
or: Solon
-
a,
Solonov; Platon -ona,
Platonov; Agamemnon
-
a,
Agamemnonov; Nestor -ja, Nestorjev;
b) eno- in dvozložna imena na
-
os (-ios)
in
-
es: Kos -a, koški, Košan;
Delos -a, deloški
(
tudi
delski), Delošan ; Rodos
-
a,
rodoški, Rodošan; Kiros -a
(
tudi
Kira), Kirov
;
Foibos -a
(
tudi
Foiba
),
Foibov; Laios -a
(
tudi
Laia),
Laiov
;
Hios -a, hiotski
ali
hioški, Hiot
ali
Hiošan; Lahes -a, Lahesov\ Hermes
-
a, Hermesov', Ares -a, Aresov;
c) imena na
-
ks
in
-
ps: Stiks -a
,
stiksovski; Antraks -a, Antraksov
;
Pelops -a, Pelopsov.
3.
Osnovi pritikajo obrazila:
a) tri- in večzložna imena na
-
os (-aos, -ios)
in imena na
-
es: Tenedos
-
da, tenedski, Tenedčan; Sisifos -fa, S isifov; Eusebios -ia, Eusebiov
in
Evzebijev; Dareios -ia, Dareiov
in
Darejev; Menelaos -aa, Menelaov
in
Menelajev; Ahiles -la, Ahilov; Temistokles -la, Temistoklov; Sofokles -la,
Sof oklov; Damokles -la, Damoklov; Sokrates -ta, Sokratov; Demostenes
-
na, Demostenov; Pilades -da, Piladov; Euripides -da, Evripidov; Tukidides;
-
da, Tukididov; Aristoteles -la, Aristotelov, aristotejski;
b) moška imena na
-
as (-ias): Leonidas -da
in
-
de, Leonidov; Epami-
nondas -da
in
-
de, Epaminondov; Gorgias -ia
in
-
ie, Gorgiov; Augias -ia
in
-
ie, Augiov
in
Avgijev;
c) moška imena na -
eos
in
-
eus: Sositeos -ea, Sositeov; Peleus -ea,
Peleov; Orfeus -ea, Orfeov
in
Orfejev; Prometeus -ea, Prometeov in Pro­
metejev, prometejski;
č) moška imena na
-
on (-ontos
) :
Ksenofon -ta, Ksenofontov; Anakreon
-
ta, Anakreontov; Aheron -ta, aherontski;
d) ženska imena na
-
o: Argo -ge, Argin; Klio -ie, Kliin; Leto -te,
Letin; Erato -te, Eratin; Sapfo -fe, Sapfin;