Pisava in raba tujk
68
§ 70—71
Kihot don Kihota m, baisse [bes]
z,
fait accompli f fetakompli] m, faux pas
[
fopa] m, hausse [osj ž, madame [madam] ž, Iady [ledi] ž.
V tujih besednih
zvezah sklanjamo ali tudi v pisavi podomačimo samo tisti del, ki se da
brez sile zložiti s slovenskimi slovničnimi pravili:
corpus delicti corpusa
delicti ni, arterija karotis interna arterije karotis interne
z,
arterija komuni-
kans posterior arterije komunikans posterior
z,
inflammatio ( vnetje) mucupu-
rulenta chronica, pri inflamniatio mucupuru/enta chronica, Submarginula
destefanii Submarginule destefanii
f,
Smilax aspera pri Smilax aspera
(
tudi
asperi)
z,
commedia dell'arte [komedia delarte] commedie dell'arte ž.
Sicer pa se samostalniki pregibljejo po zgledu tujih lastnih imen:
curriculum vitae [kurikulum vite] curriculuma
ali
curricula vitae m, belcanto
[
belkanto]
-
ta m, capriccio [kapričo] capriccia m, cicerone [čičerone] -na
m,
conte [konte] -ja
m,
duce [duče] duceja my donna donne
i,
dona [donja]
done
i ,
gaucho [gayčo] gaucha m
,
cercle [serkl]
-
ia
m,
college [kolež j -gea
m,
conferencier -a [konferansje -ja] m, fin de siecle [fendəsjekl] fin de siecla
m,
findesieclovski
-
a -o, menu [menti'] -ja m
,
leader [lider] -ja m
,
college [kolidž]
-
gea /n, knockout [nokayt] -a m
,
rugby [ragbi] -ja
m,
city [siti]
-
ja m
.
Ker so
to občna imena, jih pišemo vselej z malo začetnico (prav tako zdravila ali
druge kemikalije):
fia t
-
a
m,
mercedes
-
a
m,
volkswagen [foiksvagən] -gna
m,
f uhrer [fu rer] -ja m
,
gauleiter [gaylaiter] -ja m
,
volksdeutscher [folks-
doičer] -ja m
,
o/j/h
[
om] -a m
,
va/
-
a m.
Pogosto se namreč take besede
udomačijo in jih pišemo po domači izgovarjavi:
žanr
-
a
m (genre), žanr­
ski
-
a
-
o
,
ara -e i
(
hausse), kros -a m (cross-country [kroskantri]), lider -ja
m (leader), larpurlartizem
-
zrna m (Vart pour Vart
) ;
le na pol je podomačen
surrealizem [surrealizəm] -zrna m.
Po domači izgovarjavi
71
Po domači izgovarjavi pišemo tujke, če so v splošni rabi. V takem
primeru da jezik besedi domače lice. Ni pa pri tem dosleden, ker sprejema
tujke iz različnih virov.
Besede, ki se v izvirnem jeziku končujejo na nemi
-
e
in so tam povečini
ženskega spola, dobijo v slovenščini navadno
-
a: afera -e(affaire), antanta
-
c
(
entente), anketa
-
e (enquete), brošura
-
e (brochure), matineja -e (matinee
) ,
renesansa -e (renaissance)
ali
renesanca -e (Renessanz), reportaža
-
e (repor-
tage), šarža -e (charge
).
Tujke, ki se v izgovarjavi končujejo na samoglasnik, zlasti na po­
udarjen, se na splošno ravnajo po pravilih za lastna imena:
abonma -ja m
(
abonnement), angažma -ja m (engagement), aranžma
-
ja m (arrangement),
komite -ja m(comite), tempo -pa m, breve -va m, finale
-
la m.
Samostalniki, ki se končujejo na soglasnik, so nam povečini moškega
spola in jih tako tudi pregibljemo:
ansambel
-
bia m (ensembie
) ,
refren
-
a
m