§ 71—72
69
Pisava in raba tujk
(
refrain), amper
-
a m (ampere), bulvar -ja m (boulevard), budoar -ja m
(
boudoir
) ,
resor -a m (ressort), sufler -ja m (souffleur
) ,
šofer -ja m (chauffeur),
reporter
-
ja m (reporter), budžet
-
a m (budget), kavboj
-
a m (cowboy),
kravl -a m (crawl), rostbif
-
a m (roastbeef), rajh
-
a m (Reich).
Tujke iz latinščine in grščine
Pri tujkah iz latinščine in grščine pazimo zlasti na tele posebnosti:
72
1.
Samoglasniške skupine
-
ia-
-
io- -ie-
-
ii
-
-
ea-
ipd. pišemo brez vmesnega
če besedo čutimo kot tujko, z vmesnim
-
j-
pa, če jo čutimo kot domačo;
zato pišemo
dialektični materializem, socializem, denunciant, diagonala,
diagram, diagnoza, biblioteka, biolog, orient, dieta, higiena, avdienca,
variirati, oleander,
vendar
milijon, milijarda, misijonar, špijon
in tako tudi
vselej končniško pripono
-
ija
in
-
eja: kemija, materija, asociacija, denun-
ciacija; ideja, orhideja, epopeja.
Latinski a i in
oe
(
tudi iz gr.
ai, oi
)
pišemo z navadnim
e : prezident,
sekularen, hemofilija; ameba, ekonom
ipd.; vendar imamo tudi dvojnice:
aitiologija, oinolog
po grški izreki,
etiologija, enolog
pa po latinski; dvo­
glasnika
au
in
eu
pišemo z
av, ev: avgment, evfemizem.
2.
Prav tako pišemo soglasnike fonetično po slovenski izgovarjavi;
za
x
in
xs
pišemo
ks: tekstilen, maksimum, fiksirati, seksualen, eksudat.
Latinski
c
pišemo po izgovarjavi ali c (pred / in
e): koncept, konkurz,
kustos, faktum, cirkulirati, koncesija, koncil
;
včasih se ravnamo tudi po
grškem izvirniku:
kiklop
(
in
ciklop), avtokefalen, dolihokefalija, kibernetika.
Po latinščini pišemo grški y s
k: kromatičen, kromosom,
vendar
anahronizem, sinhroničen
in
sinkroničen
,
hiazem
,
hiromant, hrestomatija.
S
ci
pišemo latinski
-
ti-
pred samoglasnikom:
inicialka, akcija, tradicija
ipd.; po grški izgovarjavi pišemo
ohlokratija,
vendar pa
demokracija
;
pri nekaterih grških tujkah sta v rabi obe obliki, grška in ustrezna latinska:
aristokracija \družbeni razred\, aristokratija \vladavina\.
Kadar se latinski ali grški
s
izgovarja zveneče, ga pišemo kot
z: cezura,
muzika, filozofija, fiziologija, iluzija, rezistenca
,
vendar (posebno pri ozko
strokovno rabljenih ali v novejšem času prevzetih besedah):
disjunkcija,
disartrija, resolucija
,
resonanca, resorbirati; precizen, kozmos, plazma,
vendar
osmoza; kurz, cenzura, konzonant,
vendar
konsonanca, konzul,
konzultacija, konzerva
(
ljudsko) in
konserva, konservirati, konservativec
.
Skupini
sp
in
st
govorimo in pišemo v tujkah, kakor:
inspiracija,
specifičen
,
spektrum
,
spekulacija
(
v filozofiji),
konstelacija, konstrukcija
,
instruktiven
,
instrukcija
(
navodilo),
restrikcija, instanca, restitucija, restavri­
rati, stacionaren
ipd.; v udomačenih sposojenkah prek nemščine pa pišemo
in govorimo
št
in
šp: študent, špijon
,
Špekulant, Štacuna, špecerija
,
špirit,
štipendija, inštruktor, inštrukcija
(
dijaška) ipd.