pušpan
712
rabiti
pušpan -a
m zelenika,
pušpanov -a -o: ~
grm, ~ a mladika, pušpanka -e z
pipa
iz pušpanovine,
pušpanovina -e
ž \les\
puta -e z
k o k o š
:
jajce več ko ~ ve, putka
-
e z: ~ tutka, put -a
m kurja golša,
putast -a -o, putav -a -o
golšav, kilav
Putifar -ja
m
|egiptovski uradnik
|, Putifarjev
-
a -o, Putifarka -e
ž
putika -e
ž protin, udnica, skrnina,
putikav
-
a-o: ~ bolnik, ~ e bolečine, putikast
-
a -o: ~ e žmule
putrefakri ja -e z = putrescenca -e f
smrdeče
gnitje, sm rdeča gniloba
putrh -a m ročm
sodček,
putrhast -a -o,
putršek -ška m
*
puža -e z
punčka
Q
q [
k v ə
/
k u ] , nav. z dodanim
u: qu [
k v ə
/
k u] m neskl. ali
qu -ja
[
k u -ja] m :
z ma­
lim
q [ k v ə / k u (jem )]
označujemo stot
Quaglio
[
k vuljo]
-
ia
m ]it. slikar],
Quagliov
-
a -o: ~ e freske
quai -a
[
k e -ja] m nabrežje
:
Quai d'Orsay
Quai d’Orsaya
[
k edorse -ja] m
1.
pariško
nabrežje
, 2.
franc, zunanje ministrstvo:
posvetovanja s ~em , quaid’orsayski -a
-
o: ~ a politika
quasi
[
k vaziJ lat. prisl. ka ko r da, skoraj,
tako rekoč, na videz:
učenjak
zlagan,
prten
,
slab učenjak,
~ marksist
m arksist
(
sam o) na jeziku ,
~ poet
pesm ar
,
~
specialist
lažen, navidezen,
literat
slab,
~
optičen
podoben optičnemu, ~
mo­
drijan
p rten
quattrocento
[
kvatročento
7 -
a
m 15. stoletje:
italijanski
pesnik ~ a = quattro-
centist
[
kvatročentist]
-
a
m ,
quattro-
centističen -čna -o
Quebec
[
kvibek J
-
a
m
J
m esto in pokrajina
quebeški -a -o
quidproquo
[
kvidprokvo]
-
ja
m in neskl.
zam enjava, nadom estek, zmešnjava
Quisling
[
kvisling]
-
a
m
|
norv. kolabora­
cionist],
Quislingov -a -o;
gl. tudi
kvizling
R
t
[
rə I ər j er] m neskl. in
er -a
m \črka\
:
mali r, veliki R, z erom
Ra -ja
m \egiptovski bog\
Raabe
[
rabe]
-
ja
m \pisatelj],
Raabejev -a -o
Rab-a
m :
na (otoku) ^ u , z ~ a ; v (mestu)
~u , iz ~ a , rabski -a -o: ~ o taborišče,
Rabovci -ev
m mn.
|
prebivavci
| ; rabovec
-
vca
m \ujetnik]
Raba -e
ž ]reka],
rabski -a -o: ^ i Slovenci
raba -e
ž:
govorna
napačna ^ besed,
splošna, vsakdanja
iz ~ e priti, je
že iz ~ e , to je že dolgo v ~ i, za nobeno
~ o ni; raben -bna -o: ~ a vrednost
blaga, rabnost -i
ž
:
~ blaga
rabarbara -e
ž b o t.:
kompot iz ~ e , rabar-
barov -a-o: ~ kompot, rabarbarin -a
-
o: ~ list
rabot-a
m popust, odbitek'. ~
dajati komu,
~ priznati, rabaten -tna -o, rabatirati
-
am
dati popust
rabdomantija
-
e
ž bajaništvo,
rabdomant
-
a
m
vedeževavec
Rabelais -a
[
rable -ja] m ]franc, satirik
|,
Rabelaisov -a -o, rabelaisovski -a -o:
humor
rabelj -blja
m :
naj jim ~ sveti! rabljev -a
-
o: '-~o orodje, rabeljski -a -o:
početje, rabeljček -čka
m,
rabeljstvo -a
s
> [-bəlj-]
Rabelj -blja
m kr. i.,
rabeljski -a -o
[ -
bəlj-]:
~ i skladi
geol.,
Rabeljsko jezero
rabi -ja
m hebr. m oj učenik, mojster,
rabijev -a -o
rabies -a
m m ed. steklina,
rabiČen -čna -o:
~ i dispanzerji, rabiolog -a m; rabiaten
-
tna -o
→ besen, divji, stekel
,
popadljiv
rabin -a
m
= rabinec -nca
m \judovski
verski učitelj
|, rabinski -a -o: ~ i urad =
rabinat -a
m
rabiti rabim, rabi -ite! rabil -ila -o
in
rabiti -im
s stal. poud.: ~
nož, pamet,
slama rabi za nastil, noge mi ne rabijo,
prislov se rabi kot predlog, mehka kreda
se hitro rabi; to se več ne rabi
ni več