Raba in pisava pripon
72
§73
O RABI IN PISAVI PRIPON
73
1.-
avec
, -
ivec, -avka,
-
ivka
.
Iz nedovršnih glagolov ali iz njih glagolskih
pridevnikov izpeljani samostalniki, ki zaznamujejo delujoča bitja (osebe
in živali), se pišejo s pripono
-
avec,
-
ivec
za moški spol, -
avka, -ivka
za
ženski spol:
a)
bahavec, bravec, bravka, čakavec, česavka, dajavec, dajavka, daro
-
vavka, delavec, delavka
,
dremavec, glasovavec, glodavec, glodavka, gospo-
dovavka
,
hiravec, igravec, igravka, izdajavec, izdajavka, jecavec, jecavka,
kimavec, kimavka, klavec
,
kljubovavka, kmeiovavec, kopavec, kopavka,
kujavec, letavec, majavec, metavec, moledovavka, ocenjevavka, očiščevavec,
odlašavec
,
odlašavka
,
opazovavka
,
pohajkovavec
,
poročevavka, posredovavka,
prebivavec, pregledovavka, sejavec, sejavka
,
sesavec, sestavljavec, skakavec,
smejavec, stradavec, svetovavka, škripavec, zajedavec, zalezovavka, žvižgavec;
b)
branivec, branivka, brivec, čistivka, delivec, kadivec, kadivka,
krotivec, morivec, morivka, nosivec, pačivka
, /
>zvec,
pivka
,
plazivec, prosivec,
prosivka, selivec, selivka, snaživec
,
snaživka, tajivec, volivec, volivka
.
Tako pisavo podpira tudi množica izvedenk iz pridevnikov na -av
ali -zv:
grbavec, krmežljavec, kruljavec, lažnivka, nagajivka, prepirljivec,
smrkavec, škodljivec, ušivec, vsiljivka, zapeljivka, žaljivka.
Seveda pišemo z -ov- ali -/v- tudi izpeljanke iz teh samostalnikov s pri­
ponama -ski in -stvo:
brivski, delavstvo, igravski
,
izdajavski, izdajavstvo,
kadivski, morivski, pivski, poslušavstvo, prebivavstvo, svetovavstvo
,
volivski.
Imena za priprave in podobno pišemo z -ov- ali -/v-, če pri njih
zmaguje občutek poosebljene stvari, vendar pa z -a/- ali
če je beseda
izpeljana izključno iz imena za orodje:
drobivec za kamenje, sesavec za
prah, proživec pri aparatu, zajemavka, škropivka (ker drobi, sesa, proži,
zajema, škropi),
vendar
slušalka
(
iz
slušalo), kotalke, kopalke \hlačke\.
Pisava na -avec, -/vec je enotna, dosledna, preprosta in po velikanski
večini edina zgodovinsko upravičena, predvsem pa ima to prednost, da ne
zavaja v elkarge. Morda se bo nekaterim skraja zdela nenavadna, vendar
se ji bomo zaradi velikih prednosti sčasoma vsi zlahka privadili.
2.
Manjšalne pripone -/ca, -ca, -ce:
a) -/ca je manjšalna pripona za samostalnike ženskega spola, ki se
končujejo na -a:
krava
kravica, lipa
lipica, gora
gorica, žena
ženica;
b) -ca je manjšalna pripona za samostalnike ženskega spola, ki se
končujejo na soglasnik ali zvočnik:
klop
klopca, luč
lučca, stvar
stvarca, žival
živalca, postrv
postrvca, duri
durce
.
V nekaterih
primerih se je uveljavila tudi tukaj pripona -/ca:
britevca
in
britvica, brvca
in
brvica, cerkevca
in
cerkvica, kadca
in
kadica, pečca
in
pečica, pesemca
in
pesmica, redkevca
in
redkvica
,
vrvca
in
vrvica,
a samo
vasica
.