Piava sestavljenih besed
76
§74—76
pred osnovno:
alfa žarki, avto cesta, avto promet,
avm?
dvorana
,
kreppapir
,
Triglav
film.
Prvi del je nekakšen okamnel, nesklonljiv prilastek.
Sem sodijo tudi sklopi, ki imajo v prvem delu znamko:
H bomba
, 5
vitamin,
Iželezo;
če se znamka piše z malo latinsko črko, se zaradi preglednosti veže z veza­
jem:
h-mol, (hdcbla
,
a-sklanja.
Sklope z določilno besedo pred osnovno sta rodila tuji vpliv in želja po kratkem
izražanju. Preveč takih sklopov bi jeziku kazilo podobo. Navadno se jim ognemo
tako, da postavimo določilno besedo za osnovno
(
žarki alfa, vitamin B)
ali pa
opišemo s pridevnikom
(
avtomobilskipromet, celofanski papir).
Pridevniki
75
Zloženke, katerih sestavine so spojene z veznim vokalom
oje
ali
s sklonskim obrazilom, imajo en sam poudarek in jih pišemo skupaj:
bistroglav, bledoličen, bosonog, dobrovoljen, golobrad, hudouren, rdečelas,
svojeglav, vročekrven; bojaželjen
,
ukaželjen
,
častihlepen, častilakomen,
častiljuben
,
samotežen, peterokrak.
Ravno tako pišemo skupaj sklope z enim poudarkom:
vsakdanji,
vsakoleten, vse(ga)mogočen, vse(ga)veden, vseobčen, vsesplošen, vseviden,
osemleten, stonog.
Skupaj pišemo pridevnike, izpeljane iz sklopov, tudi če imajo več
poudarkov:
velikonočen
,
zlatopoljski, škofjeloški, južnoslovanski, literarno­
zgodovinski, narodnogospodarski, narodnoosvobodilen
,
poljudnoznanstven,
socialnodemokratičen
iz sklopov: velika
noč, Zlato polje, Škofja Loka,
južni Slovani
,
literarna zgodovina
itd.
Pomni 1. Narazen pišemo zveze, kjer je prva beseda načinovni prislov (velja
tudi za barve!):
čudno spačen
,
rajsko lep, kapljivo tekoč, splošno veljaven, smrtno
nevaren
,
visoko kvalificiran, kričeče rdeč, črno lisast, belo obrobljen, prisiljeno
duhovit, temno rjav, živo rdeč, škrlatno rdeč, rjavo rumen, bledo moder, svetlo sivo
rumenkast, temno svinčevo moder.
2.
O
pisavi
črno-žolt, belo-modro-rdeč
gl. § 95!
Zaimki
76
Skupaj pišemo:
a) enozložne predloge z naslonskimi tožilniki osebnih zaimkov, kadar
je poudarek na predlogu:
name, nate, nase, nanj, nanjo, nanju, nanje, čezte,
medse, nadenj, obnjo, ponju, podnje, predse, skozme, vame, zanjo
;
Pomni. Narazen pišemo predloge in osebne zaimke, če poudarek ni na pred­
logu:
na sebe, čez tebe, za mene, pred njega, za mano, nad njim, nad njo, čez nje.
b) sklope z zaimensko osnovo in z enim glavnim poudarkom, kakor:
marsikdo, marsikaj, marsikateri, marsikak, redkokdo, vsakdo, vsakteri,
malokdo, malokaj, malokateri
ipd.