§76—79
77
Pisava sestavljenih besed
Pomni 1. Kadar stopi predlog pred drugi del sestavine, jo pišemo narazen:
m a lo s čim je zadovoljen
=
z m aločim ; redko p ri kom je našel razumevanje
=
pri
redkokom .
2.
Narazen pišemo tudi sklope, kadar so jim sestavine ohranile samostojen
poudarek:
kdor si bodi
,
kar si bodi
,
kar moči
,
kar se da, nič kaj.
Števniki
1.
Če pišemo glavne števnike s črkami, pišemo skupaj števnike od 77
11
do 99; tako tudi stotice:
enajst, petindvajset
,
sedeminsedemdeset, dvesto
,
devetsto
,
tristo šest,
šeststo triintrideset, devetnajststo šestdeset.
Pomni. Glavne števnike tisoč,
milijon
,
milijarda
,
bilijon
ločimo od drugih
števnikov: tisoč
ena
,
dva tisoč
osemsto štiriinpetdeset
,
milijard dvesto šest­
indvajset milijonov tristo petinosemdeset tisoč dvesto šestinsedemdeset.
2.
Vse druge števnike, števniške prislove in sklope pišemo skupaj:
sedemnajsti, oseminštirideseti, dvestoti, štiristopeti
,
sedemstopetinpetdeseti
,
dvatisoči
,
tisočprvi
,
dvatisočpetstotretji
,
trimilijonti
,
poltretji; štiriindvajseter
,
petstoteren, desettisočer ; šestindevetdesetkrat, tristotikrat
,
pettisočkrat
,
stomilijonkrat; dvainpolkrat
,
stopetnajstič
,
dvatisočdrugič, petmilijontič ;
na desettisoče, na stotisoče, stotisočica, dvestotisočin(k)a, stomilijonina,
šestrnilijonski, petmilijarden, petinosemdesetletnik, tisočpetstoletnica.
Pomni. Glede pisave števnikov s številkami gl. § 84!
Sestava z nikalnico ne
Skupaj pišemo z besedno nikalnico ne zanikane samostalnike,
7
g
pridevnike, pridevno rabljene deležnike in prislove:
nemoč, nevolja, nevojak
,
neslovenec, nekovina; negotov, neslan, neumen; nezaslišan, nedorasel,
nerjaveč; nedavno
,
nemalo
,
nevedoma
.
Pomni 1. Stavčna nikalnica ne se piše narazen in terja zanikan povedek;
od tod razločki: Ne
volja in ne močga ne opravičujeta
:
nevolja in nemoč ga ne opra­
vičujeta; ne mir in ne redjih ne rešita
:
nemir in neredjih ne rešita; ne boječ sepsa
:
neboječ otrok.
2.
Od osebnih glagolskih oblik pišemo skupaj sedanjik
nisem, nimam, nočem,
ničem.
Prislovi
Skupaj pišemo, kadar so sestavine okamnele v prislov z enim po- 79
udarkom:
bogve, bržčas, bržda, bržkone, čedalje = čezdalje, dandanašnji,
dandanes, kajne, kajneda, kajpa, k ajpada, kajpak, katerikrat, kdove, koli(č)-
kaj
,
malone, malodane, malokdaj, malokje, malokod, morda, morebiti,
nemara
,
obakraj, obenož, oberoč, ondan, ondod, onkraj, onod, onkrat,