§83-84
81
Ločila
LOČILA
Modulacijo glasu in presledke, s katerimi v govoru ločimo pomenske 83
enote, zaznamujemo v pisavi z ločili. Potrebna so za lažje in zanesljivo
razumevanje pisanega jezika, zato so določena s pravopisnimi pravili.
Pika
1.
Piko (.) pišemo:
84
a) na koncu prostega ali zloženega pripovednega stavka:
Dolgost
življenja našega je kratka. Kosilo se je zavleklo, primanjkovalo je posode.
b) na koncu odvisnih vprašalnih, velelnih in želelnih stavkov, če jo
terja glavni stavek:
Ne vem, zakaj je tako žalosten
.
Ukazal mu je, naj se
spravi od hiše. Želel je, da bi se zjasnilo.
c) v bibliografskih zapisih za posameznimi deli naslova, npr.:
Milko
Kos: Srednjeveška Ljubljana. Topografski opis mesta in okolice. Ljubljana
1955.
Pomni.
Za naslovi in podpisi ne pišemo pike.
2.
Pika nam rabi tudi za pomožno pravopisno znamenje:
a) za kraticami:
str. (stran), ipd. (in podobno), l. (leta), gl. (glej).
Pomni.
Brez pike se pišejo kratice za denar, mere, uteži, kemične prvine
in take kratice, ki se pišejo z velikimi začetnicami:
din (dinar), m (meter), km
(
kilometer), hl (hektoliter), g (gram), kg (kilogram), S (žveplo), Fe (železo),
HtO (voda); LRS (Ljudska republika Slovenija), FLRJ (Federativna ljudska re­
publika Jugoslavija).
b) za vrstilnimi števniki:
na 15. strani
,
v
3.
vrsti, v 75. letu starosti,
29.
XI. 1945. leta je bila razglašena Jugoslavija za federativno ljudsko
republiko; 12. sedež
v
XV. vrsti; IV. a razred; Jožef II.; marčna revolucija
48. (
oseminštiridesetega) leta.
Pišemo:
60. (
šestdeseta) leta prejšnjega stoletja
,
v
80. (
osemdesetih)
letih 19. stoletja.
Če
pri naštevanju števniške prislove na
-
ič (prvič, drugič, tretjič)
pišemo s številkami, postavljamo za njimi piko.
Pomni
1.
Kadar glavne števnike pišemo s številko, ostanejo v vseh sklonih brez
pike:
čez 15 minut je nameril 38° vročine; pri 75 (petinsedemdesetih) letih je bil
še korenjak; od doma je šel z 20 (dvajsetimi) leti; plačuje po 5°l0.
2.
Kadar je števnik znamka, uporabljamo glavni števnik v imenovalniku:
Avto 2411 seje ustavilpred hišo. S trolejbusom 23 seje pripeljal v mesto. Z odločbo
345
je bil nameščen. Pred sobo 89 so zarožljali ključi.
3.
Kadar stoji števnik za samostalnikom, rabimo glavne števnike kot znamke
in jih pišemo brez pike:
poglej zvezek XI, stran 123, opomba 4; v členih 6—8 govori
ustava o ljudski oblasti; leta 1939 se je vnel svetovni požar.
Slovenski pravopis
6