857
Šahirati
napad
,
~ živi dan =
žive dni ga
nisem videl
svojat -i
ž sodrga, drhal
:
razbojniška, za­
nikrna ~
svoje- v
sestavi
:
svoječasen -sna -o; svoje-
glav -ava -o, svojeglavec -vca m, svoje-
glaviti -im, svojeglavka -e
ž
,
svojeglaven
-
vna -o, svojeglavnež -a m, svoje-
glav(n)ost -i
ž;
svojeročen -čna -o: ~ o
pisanje; svojevoljen -ljna -o, svoje-
voljnost -i
ž,
svojevoljnež -a m; svoje­
vrsten -tna -o: najbolj
~ o
veselje,
življenje, svojevrstnost -i
Ž
svojec -jca
m, nav
.
mit. svojci -ev
domači,
sorodniki
svojina -e
ž last, lastnina
svojiti -im si, svoji -ite! svoji1 -a -o, svo­
jilen -lna -o
[-
ln-] slov.:
~ i zaimki,
svojilnost -i
[ -
ln
-
]
ž,
svojitev -tve
i
svojost -i
ž in
svojost -i
i posebnost
,
samo-
stojnost, neodvisnost
:
obleki je dala tisto
zadnjo
ki jo je ločila od drugih
svojski -a -o → sva/,
sam svoj, samosvoj
,
samostojen, izviren, svojevrsten, izrazit
,
specifičen, značilen
,
poseben, po svoje
,
svojskost -i f →*
svojost, samosvojost,
izvirnost, posebnost, svojevrstnost
°svojstven -a -o f
-
tvən-] poseben
,
samosvoj
,
izviren: ° ~
je bil njegov polet
nekaj
posebnega
,
samosvojega, izviren,
lju­
bezen do staršev je °~a človeški naravi
lastna, prirojena, značilna
,
°svojstvenost
-
i i
samosvoja posebnost, izvirnost
,
°svojstvo -a
5
lastnost, posebnost:
v °~u
predsednika v službi, v časti,
pred-
sednik
svora -e f 1. osna, vijačna ~ |pripravo za
2.
sora, svoren -ma -o: ~ i
jezik = svomica -e i, svomik -a m za-
gozda,
zatik, igla,
žebelj, vijak: ~
pri
vozu, ~ s klinom, ~ i na premiku,
batni, prečni, zakovni, zatični ^
°svota -e f
znesek
,
vsota
°svrha -e f
namen:
v to °~o v to
namen,
zato
,
zaradi tega, v °~o zboljšanja trav­
nikov za
zboljšanje travnikov,
da se
zboljšajo travniki
svrž -i i 1. stržen pri
drevesu
, 2.
grča,
svržast -a -o: ~ o drevo, svržen -žna -o:
~ a luknjica, svržnat -a -o
Swift -a m |angl.
pisatelj|,
Swiftov -a -o,
swiftovski -a -o
Sydney -a /s/dm' -/aj m |avstralsko mesto|,
sydneyski -a -o
Š
š
[
šə / eš] m neskl. in
še -ja m
|črka|:
mali š, začeti z velikim Š, kakšni šeji
so pa to
Šabac -bca m k
r.
v ^ u , šabski -a -o
šabeso -a m
|pijača|,
šabesovski -a -o:
~ a steklenica
šablona -e f
vzorec, model, kopito:
kiparska,
pleskarska, papirnata
vse po eni ~ i,
pisati po * 'i, razmnoževati s '-^ami,
šablonar -ja m: birokrati in ~ i, ša-
blonski -a -o: ~ a izdelava, pločevina,
~ i socializem, ~ i tipi v dramatiki,
~ o računanje, delo, ~ o se držati pred­
pisov, šablonstvo -a
s
š
ablonirati -am, šabloniranje -a
s: ~
stene
s pleskarsko šablono; šablonizirati -am,
šabloniziranje -a
s: ~
postopek, šablo-
nizacija -e
ž: ~
izdelave
Šafarik
[
šafarik]
-
a m
|slovaški učenjak
|,
Šafarikov -a -o;
po češkem pravopisu
tudi
Šafarik [š
afaržik]
-
a m, Safarikov
-
a -o: ~ a literarna zgodovina
šafhavznerica -e
ž \ura\
šafot -a m→
krvavi oder, morišče
š
aga -e
2
trščica, iver, zaderika,
šagica -e f :
~ o si zadreti v prst
šagra -e
ž etnogr. semenj, žegnanje, pro-
ščenje
šagren -a m
\
usnje\:
vezati v
šagrenov
-
a -o: ~ o usnje, šagrenski -a -o: '-~a ve­
zava, šagrenirati -am, šagreniranje -a s;
tudi
šagrin -a m, šagrinov -a -o: ~ a koža,
šagrinast -a -o
šah - a m 1. perzijski
2.
metulj,
3.
igrati
dati, napovedati komu
kralj je
v ^ u , držati, imeti koga v ~ u , večni,
dvojni
~ mat, ~ šeh s konjem,
problemski —, slovenski ~ napreduje,
kupiti žepni
šahov -a -o: '-~a palača,
šahovnica -e
ž :
igrati na prvi ~ i, šahast
-
a-o: ~ vzorec, šahinja -e
ž:
perzijska ~
šahirati -am, šahiranje -a
s
1.
~ z majhnimi
narodi, 2.
šahasto dekorirati,
šahist -a m,
šahistka -e
ž,
šahistovski -a -o