t
880
tahimeter
T
t [ta] m neskl. in
te -ja m: mali t, z veli-
kim T, z malim tejem
ta
ta to
kaz. z.: edn. m, s
tega
in
tega,
temu m temu, pri tem
in
pri tem, s
tem
in
8
tem; i ta te tej ali ti to o tej
ali
ti s to ;
dv. m
ta (dva)
ali
tadva,
ž
te
ali
ti (dve)
ali
tedve,
s
te
ali
ti,
m ž s
pri teh
ali
pri teh, s tema;
mn. m
ti,
ž
te,
s
ta,
m ž s
teh
in
teh, tem
in
tem, pri teh
in
pri teh, s temi; v
sestavi:
tale, tole,
tegale, temule, tele, tejle, o tehle, s te­
mile
le-ta, le-to, le-tega, le-te, o le-teh,
z le-temi
;
pri tej priči, ta je lepa, ta je
bosa, teden dni je tega; lep, da nikoli
tega, ta in ta, ta pa ta! ta in oni, to je
bilo hudo! to ti je junak! hodil je v
mesto, in to trikrat na teden; °tem
potem
s tem, tako;
°temu ni tako
to ni
tako; predložne zveze rade prehajajo
v prislove:
po tem potu, v tem času,
na to besedo, ta čas : potem pridem,
vtem je odšel, nato je rekel, tačas
*
ta
neskl. lj. okamnel kazalni zaimek pred
določno obliko pridevnikov:
odkar je ~
mlada pri hiši
snaha
,
sam ~ spodnji
ga je dal
vrag,
pije samo ~ zelenega
žganje
,
~ lepo (roko) daj!
tabakoza
-
e
ž med. obolenje od tobačnega
prahu
tabela -e
ž razpredelnica:
logaritmična,
obrestna, temperaturna —, tabelaren
-
ma -o: ~ i pregled, tabelaričen -čna -o:
~ i stavek
tisk.,
tabelski -a -o
[-
ls-]:
~ a slika, tabelirati -am, tabeliranje -a
s,
tabelica -e
ž
*
taberna -e
ž krčma
, *
taberaati -am
krčmariti, kupčevati, pod vejo točiti,
*
tabemanje -a
s
tabernakelj -klja
m,
tabemakeljski -a -o
[-
kəlj-]:
~ a vratca
tabes -a
m sušica hrbtnega mozga
,
tabetik
-
a
m
,
tabičen -čna -o
tabla -e
ž, rod. mn.
tabel
[-
əl]:
Šolska,
izvesna
~ o
zbrisati, po ~ i pisati,
na črno ~ o zapisati, tablica -e
ž:
~ čokolade, skrilnata
evidenčna ~
za motorje in avtomobile, logaritemske
~e, tablast -a -o: *^a skala
tableta -e
ž:
zdravila v ~ah; tablet -a
m:
sluga prinese pismo na ~ u
tabor
-
a
m:
obrski, sovražni, napredni
^ okoli cerkve, doba ~ov, taborski -a
-
o: ^ o gibanje, taboren -rna -o: ~ i
ogenj, tabornik -a
m
,
tabomica -e f,
tabomiški -a -o: —a organizacija, tabor-
ništvo -a
s
;
taborišče -a
s:
cigansko,
koncentracijsko
taboriščen -čna -o:
~ o življenje,
bolezni, taboriščnik -a
m;
taborjan -ana
m
,
taborjanski -a -o:
~ o narodnjaštvo; taboriti -im, tabori
-
ite! taboril -a -o, taborjenje -a
s:
vojska
tabori; taboriti -ov
m mn.
|husitska
ločina
|, taboritski -a -o
Tabor
-
a
in
-
bra
m ali
Taber -bra
m kr.
i.,
na ^ u , tabrski -a -o
tabu
-
ja m 1.
prepoved, 2. nedotakljiv pred­
met:
gora je
tabujski -a -o: ~ i
predmet
tabulator -ja m: ~ pri pisalnem stroju,
tabulatura -e
ž glas.,
tabularij -a
m
pr. zg.
taburet -a
m stolček brez naslona
taca -e f: že vem, kam pes ~ o moli,
tačica -e
ž,
tačka -e
ž: ~ o
dati, medve­
dova ~
\
goba\,
tacar -ja
m:
medved
tacman -a
m;
tacati -am, tacaj -ajte!
tacal -ala -o, tacanje -a
s,
tackati -am:
dete tačka
°taca -e
ž podstavek
,
pladenj
Tacen -ena
m kr. i.,
v ^ u , tacenski -a -o
[-
cən-]:
most
Tacit(us) -ta
m
|
rimski zgodovinar
|, Tacitov
-
a-o: ~ i Anali
tačas
prisl. takrat, tedaj: ~
je bil še dijak,
tačasen -sna -o
takraten, tedanji:
~ e
razmere
tačna
-
e
Ž rib. skalna muha, umetna ribica
Tadej
-
a
m os. i.,
Tadejev -a -o; Tadeja
-
e
ž os. i.,
Tadejin -a -o
tadva
ali
ta dva teh dveh
gl.
ta
taft
-
a
m \blago\,
taftov -a -o, taften -tna -o,
taftast -a -o:
~ o
krilo
Tagliamento
[
taljamentoj
-
a
m \reka\
tahikardija
-
e i
med. hitro utripanje srca,
tahikardičen -čna -o: ~ pulz
tahimeter
-
tra
m,
taheometer -tra
m,
taho-
meter -tra m, tahimetrski -a-o: ~ i po­
ligon, tahimetričen -čna -o: ~ a tabela,
tahimetrija -e
ž;
tahigrafija -e
ž,
tahi-
graf -a
m,
tahigrafski -a -o