tvegati
914
ubraniti
tveganost -i
ž:
~ igre, tvegav -a -o, tve-
gavost -i i, tvegavec -vca m, tvegavka -e
i
Tver -a
m \rus. mesto\9
tverski -a -o : '—a
gubernija
tvesti tvezem (°tveziti)
pripenjati
,
obešati na
kaj
,
tvezi -te! tvezel -zla -o, tvezen -a -o,
tvezenje -a
s:
debele
~ o pravici;
tvez -i
ž pramen
,
pas
,
tveza -e ž 1. /w.v,
2.
v/srn? vrv, 3. to so e
čenče
tvid -a
m \blago\
:
plašč iz ~ a
tvoj tvoja -e
svoj. z.:
čisto po ~ e se nosi,
naj bo po ~e(m), po ^em (mnenju)
je to drugače; ali je ~ (mož) doma?
tvojec -jca /w,
nav. mn.
tvojci -cev
m
tvor -a
m tur
tvoriti -im →
delati:
pet kovačev °tvori
vse moje premoženje
je
,
izjemo °tvori
izjema je
,
besede u~
delati
,
vsi člani
°tvorijo družino
sestavljajo
,
tvorec -rca
m ustvarjavec
,
tvorba -e
ž: ~
besed,
jurska ~
formacija
,
nova
tvoren
-
rna -o
ustvarjalen: ~
duh,
sile,
~ i način, tvomost -i
ž ustvarjalnost
tvornica
-
e ž → tovarna
tvrdka
-
e ž → podjetje
,
firma
Tyrš
[
tiršj
-
a
m
|češki telovadni stro-
kovnjak\9
Tyršev -a -o: ~ telovadni
sistem
U
u
m neskl. in
u uja
m:
mali u, veliki U,
pri u začni, z malim ujem, ujevski -a -o:
~ e osnove
u-
predp. pomeni:
(1)
odmik
,
odstranitev
,
umanjšanje:
uiti, ulomiti (vejo), urezati
(
si šibo), umanjšati, upasti, uleteti se,
ušteti se, usušiti se; (2)
dovršitev dejanja:
učakati, ubiti, udomačiti, ugledati, ukra­
sti, umreti, ustrašiti, ustrahovati, učlo­
večiti, uresničiti, utopiti, umesiti (kruh);
(3)
pred začetnim
v-
pišemo z
u-
tudi
prvotno predpono
v-: uvod, uvoz,
uvezati; v
pisavi ločimo
,
v
govoru pa
največkrat ne:
ubiti (lonec) : vbiti (si kaj
v glavo); udelati (zemljo) : vdelali (kaj
v zlato); ustaviti (voz, motor) ; vstaviti
(
besedo v stavek)
ubadati -am se, ubadanje - a s : ^ se z
delom
ubijati se; vendar
vbadati
ubeliti
in
ubeliti -im
gl.
beliti: ~ platno,
platno se ubeli
ubežati -im
gl.
bežati: ~ sovražniku,
nevarnosti; ubežen -žna -o: ^ i kralj,
vojak, ubežnik -a
m:
vojaški
ubežni-
ca -e
ž
u bijci -ev
m mn. \germansko pleme ob
Renu v Cezarjevem času\y
ubijski -a -o
ubirati -am, ubiranje -a
s: ~
strune, gla­
sove, sod s šestilom; zobje na-(zobatih)
kolesih se ubirajo; ~ nove poti, ubi-
ravka -e z: ~ na glasbilu
ubistriti -im
zbistriti
,
ubistri -ite! ubistril
-
ila -o, ubistritev -tve z
ubiti -jem
gl.
bili: lonec —, jajce vjuho,
strela ga je ubila, — komu veselje
do česa, padel je po stopnicah in se ubil;
ubit -a -o: ~ zvon, glas, ~ o vino;
spal je kot
ubitje -a
s;
ubijati -am,
ubijaj -te
in
-
ajte! ubijal -a -o
in
-
ala -o,
ubijanje -a
s in
ubijanje -a i : ~ se
z delom, z otroki, po svetu se ~
mučiti
;
~ si glavo
→ beliti si
,
ubijavec -vca
m,
ubijavka -e i, ubijavski -a -o, ubijavstvo
-
a
s; vendar
vbiti
ublažiti -im, ublaži -ite! ublažil -tla -o.
ublažen -ena -o: bolečine ^ ~ kazen,
nasprotja, svetlobo; značaj se ublaži:
ublažitev -tve i ; ublaževati -ujem, ubla-
ževal -ala -o, ublaževanje -a s, ublaže-
valen -lna
-
o [-ln-]
ubog -a -o: ~ revež, ~ a žival, ~ z žitom
(
°na žitu), ~ v duhu
ali
z duhom,
~ o malo
bore
,
ubožen -žna -o: ~ a hiša
ubožnica
,
~ o spričevalo, ubožnost -i z,
ubožnosten -tna -o: —o spričevalo,
ubožnica -e z, ubožniški -a -o; ubožec
-
žca
m9
ubožček -čka m, ubožica -e
ž;
uboščina -e
ž =
uboštvo -a
s
ubogati -am, uboganje -a s, ubogljiv -a -o,
ubogljivost -i i, ubogljivec -vca
m9
ubo-
gljivka -e i
uboj -oja
m :
iz maščevanja, ubojen -jna
-
o, ubojnik -a
m
uboren -rna -o
boren9 ubog9 reven
,
ubor­
nost -i
ž
ubosti ubodem se
zbosti se gl.
bosti: s ši­
vanko se ~ ;
vendar
vbosti
ubraniti
in
ubraniti -im
gl.
braniti:
koga
nesreče
ali
pred nesrečo.
deželo
sovražniku
ali
pred sovražnikom; komaj