897
91
Kratke
c)
jemljemo krajšave kot nove besede in jih tudi pregibljemo; v tem
primeru pišemo z veliko samo začetnico, čeprav se nesklanjana kratica
piše z verzalkami:
pri AVNOJ
=
pri Avnoju, pri UNICEF
=
pri Unicefu
.
Poant Drugače kraticam v pisavi ne dodajamo obrazil:
z AFŽ(°z AFŽ-jem),
in tudi ne delamo iz njih zloženk in izvedenk:
metrska drva (°m-drva), uredništvo
JiS (°JiSovo uredništvo), pisarna ObLO (°ObLO-pisama).
6
.
Kratice in krajšave so sestavljene:
a) iz samih malih črk:
t(tona), kg (kilogram), dm (decimeter);
b) iz samih velikih črk:
FLRJ (Federativna ljudska republika Jugosla­
vija), ZDA (Združene države Amerike),
c) iz malih in velikih črk:
Na (natrij), ObLO (občinski ljudski odbor),
č) še iz drugih znamenj (sem štejemo tudi piko): m2
(
kubični meter),
t.
i.
(
tako imenovan), del (deleatur), N° (številka), ± e (pozitivni ali ne­
gativni elektron).
Pomni Nekaj najbolj pogostnih kratic gL na str. 1037—1044.
OPOZORILO
O pisavi na -alec, -ilec je izdala SAZU dne 1. XII. 1963 sklep, da pišemo
1
in ne v, kakor je po utrjeni tradiciji določil že Ramovš-Župančičev
Slovenski pravopis leta 1950. Svoj sklep je SAZU izdala tudi v skladu
s konferenco slavistov in javnih delavcev, ki jo je sklicala po izidu pra­
vopisa 1. 1962. Na njej je večina odklonila pisavo na -avec, -ivec in sprejela,
da se držimo v tem primeru določil Ramovš-Župančičevega Slovenskega
pravopisa iz 1. 1950. Z okrožnico sekretariata za šolstvo SRS z dne 13. XII.
1963,
s katero je sklep SAZU potrdila tudi za to odločilna prosvetna
oblast SRS, je pisava -alec, -ilec obvezna tudi za vse šole. V skladu s
tema dvema okrožnicama je tudi na pobudo SAZU sestavil prof. Stanko
Bunc Mali slovenski pravopis, ki je kot priročnik in učilo izšel leta 1966
pri mariborski založbi Obzorja. Prav tako pa se v skladu z navedenima
okrožnicama ravna tudi Slovar slovenskega knjižnega jezika, ki ga
i
je začela
izdajati SAZU (gl. v uvodu I. knjige str. XXIII).
Slovenska akademija znanosti
in umetnosti