a
95
abrazija
A
a
m neskl. in
a aja
m
1.
črka
:
od a do 2;
pri aju je obstal;
2
.
mat.:
3
a +
5
a,
množimo z a; 3.
glas.:
vseh a ni zadel;
4.
splošno:
vitamin A, m . a razred; le
razredi A imajo pouk dopoldne; 5.
ne­
katere zveze pišemo tudi z vezajem:
a-dur, a-osnova
ajevska
a
ali
a
medm. ločimo z vejico:
A, čudovito!
Aaa, to se prileže! A, kaj še!
a 1.
samostojno vprašahnco [a] ločimo
z vejico:
A, to je rekel? Kaj si rekel, a?
2
.
kadar nadomešča
ali,
nepišemo vejice:
A tako? A nisem rekel? A je? A ni?
a
protivni veznik pišemo z vejico:
govori
tako, a dela drugače
°a
po, za:
znamka °a 15 din
po
,
za 15 din
Aachen
[
ahen]
Aachna
m |nem. mesto|,
aachenski
[
ahənski]
-
a -o: ~ i mir
Abadon -a
m
|
angelpokončevavec|,
Abado­
nov -a -o, abadonski -a -o
abalienacija -e
ž pr. odtujitev
,
abalienacijski
-
a -o: ~ i postopek
abbe [abe]
-
ja
m franc. \duhovnik\
Abdera -e
ž \mesto v stari Trakiji\
,
Abderit
-
a m
prebivavce Abdere
,
abderit -a
m
omejenec
,
abderitski -a -o
omejen
,
abderitstvo -a
s omejenost
abdicirali -am
odpovedati se (prestolu),
abdikacija -e
ž odpoved,
abdikadjski
-
a -o: ~ a listina, ~ o pismo
abdomen -a
m trebuh
,
abdominalen -lna
-
o
[-
ln-] trebušen
a bdul-Hi mid a bdul-Hamida
m
|
turš ki
sultan\,
a bdul-Hamidov -a -o: ~ a vlada
abeceda -e
ž:
po ~ i urediti, klicati, na­
pisati; brzojavna
abeceden -dna -o:
~ o
kazalo, ~ i seznam, abecedar -ja
m
,
abecedarica -e
Ž,
abecedarski -a -o,
abecedarstvo -a
s začetništvo, prepro­
ščina
;
abecedar -ja
m
= abecednik -a
m,
abecednica -e ž, abecedniški -a -o,
abecedovati -ujem, abecedovanje -a
s
Abel
[-
el]
sl
m os.
Abelov -a -o
aberacija -e
ž opt., astr. odklon
:
kroma-
tična
sferična
aberacijski -a -o
odklonski:
pojav
abiogeneza -e
ž biol.
abiotičen -čna -o
med.
abiturient -enta
m
,
abiturientka -e i ,
abiturient(ov)ski -a -o
ablacija -e
ž geol. odnašanje
ablativ -a
m lat. \sklon\,
ablativen -vna -o
abnormalen -lna -o
nepravilen
,
nenavaden:
~
o razvit, abnormalnost -i i >
[-
ln-]
abnormen -mna -o
nenavaden
,
silen:
~ o
Število, ~ o velik,
~ o
razvit, ab-
normnost
-
i ž =
abnormiteta -e
ž med.
abolirati -am
pr. odpraviti, razveljaviti
,
zatreti
,
abolitiven -vna -o:
zakon,
a uredba, ~ a moč, abolicija -e
ž
odprava, razveljavitev
,
razveljavljenje,
abolicijski -a -o
aboliti ven
abonirati -am
naročiti: ~
se na dnevnik;
aboniran -a -o: ~ sedež
oddan, naročen
,
plačan,
~ a večerja
naročena,
abonent
-
enta
m naročnik,
abonma -ja m: gleda­
liški
abonmajski -a -o: —a predstava
abortus -a
m med. splav, vet. izvrg, izvrga,
abortirati -am
splaviti, odpraviti,
aborti-
ven -vna -o
splaven,
abortiv -a
m splavilo
abota -e
ž smešnost, norost,
aboten -tna -o,
abotnež -a m, abotnica -e
ž,
abotnost -i i
ab ovo
[
abovo] od vsega začetka, znova
Abraham -a
m:
~ a videti
50
let doživeti,
oditi k ~ u
umreti,
Abrahamov -a -o:
~ sin
potomec judovskega rodu,
v ~em
naročju
na onem svetu;
Abraham a
Santa Clara, Abrahama a Santa Clara
m:
pridige ~ a a Santa Clara
abrakadabra -e
ž
|
zagovor, čvekanje\
abranek -nka
m l. na dlakiprisušeno blato,
2.
cvetna mačica,
abrankast -a -o
abrazija -e
ž teh., geol., med.,
abrazijski
-
a -o: ~ a poškodba