vzplameneti
961
Washington
vzplamenevanje -a
s;
vzplamteti -im
→-
vzplameneti
vzplavati -am: riba vzplava, kadar se
požene z dna na vrh
vzpon vzpona
m:
železnica ima velik
^ na Triglav, vzponski -a -o
vzporeden -dna -o: ~ a črta,
m
razredi,
cesta in železnica tečeta
M) ,
vzporednost
-
i
ž
:
~ dogodkov
in
.—1
med dogodki,
vzporedje -a
j,
vzporednica -e
ž:
~ e
se ne sekajo, razred ima tri —e
paralelke
,
vzporednik -a
m geogr
.:
oba kraja
ležita na istem
m i,
vzporedniški -a -o;
vzporediti -im, vzporedi
in
vzporedi -ite!
vzporedil -ila -o, vzporejen -ena -o, vzpo-
reditev -tve
ž
;
vzporejati -am
primerjati
,
vzporejanje -a
s
,
vzporejevati -ujem,
vzporejeval -ala -o, vzporejevanje -a
s,
vzporejevavec -vca
m,
vzporejevavka -e
ž
,
vzporejevalen -lna -o
[-
ln-]
vzpostaviti -im: red ^
napraviti, uveljaviti
,
vzpostava -e f, vzpostavitev -tve
ž
uveljavljenje
,
obnova
,
postavitev
;
vzpo-
stavljati -am gl. postavljati,- vzpostav­
ljanje -a j in vzpostavljanje -a
5
,
vzpo-
stavljavec -vca
m
vzradostiti
-
im
razveseliti,
vzradosti -ite!
vzradostil -ila -o, vzradoščen -ena -o,
vzradostitev -tve f, vzradoščenost -i f;
vzradoščati -am, vzradoščanje -a
5
vzrojiti -im
zrojiti,
vzroji -ite! vzrojil -ila -o
in
vzrojiti vzrojim
gl.
rojiti: ^ nad kom
vzrok vzroka
m:
glavni, postranski, nepo­
sredni
~ in posledica, ~ smrti,
~ za razvezo zakona, nobenega ~ a
nima za pritožbo, da bi se pritoževal,
brez
m i
ga je napadel; temu je ~ bole­
zen
vzrok tega je
,
tega je kriva
,
vzročen
-
čna -o: —a zveza, vzročnost -i i
vztrajati -am, vztrajanje -a
s: ~
na posto­
janki, ~ pri svoji trditvi, ~ na tem,
da ga izključijo
→ pri tem
,
vztrajen
-
jna -o, vztrajnost -i
ž,
vztrajnosten -tna
-
o:
m
moment
fiz., teh.,
vztrajnik -a
m stroj.
vzvalovati -ujem
gl.
valovati, vzvalovan -a
-
o = vzvaloviti -im, vzvalovi -ite!
vzvalovil -ila -o, vzvalovljen -ena -o:
veter je vzvalovil morje, morje seje vzva­
lovilo, vzvalovitev -tve
ž
vzvišen -a -o
zvisen,
vzvišenost -i
ž: ~
nad
vsakdanjostjo
vzvod vzvoda
m navor:
premikalni, iz-
klopni, zaviralni
vzvoden -dna -o:
o prijemališče
vzvoj vzvoja
m torzija
,
vzvojen -jna -o,
vzvojnik -a
m \sveder\
vzvrat -ata
m reakcija
,
vzvraten -tna -o:
M )
delovanje, vzvratnost -i
ž
vžgati vžgem
gl.
žgati: — znamenje v
kožo, luč
strela je vžgala
zažgala
,
senik se je vžgal, zvezde se vžgejo,
za vsako reč se hitro vžge; vžigati -am,
vžiganje -a
s
,
vžig -a
m
1.
žig
,
znamenje
,
2.
prižig: ~
na daljavo, motor na elek­
trični —, vžigalo -a
s,
vžigalica -e
z,
vžigavka -e
ž vžigalna kapica
,
vžigalen
-
lna -o
[-
ln-]:
~ a vrvca, bomba, vži-
galnik -a
[-
yn-] m;
vžigljiv -a -o, vžig-
ljivost -i
ž; vendar
užgati
vžive ti -im se
gl.
živeti: ^ se v čustva
koga drugega, vživetje -a
s
W
w
[
va I ve] m neskl. ali
ve -ja
m:
z W
[
dvojnim ve]
označujemo zahod
Wagner
[
vagner]
-
ja
m \nem. skladatelj
|,
Wagnerjev -a -o: m i opera, wagnerje-
vec -vca m = wagnerjanec -nca /n,
wagnerjanstvo -a
s,
wagnerjanski -a -o:
m duh, wagnerizem -zma
m
Wagram
[
vagram]
-
a
m
|kraj v Avstriji
|,
wagramski -a -o
Wakefield
[
uekfild]
-
a
m \kraj
v
Angliji
|,
wakefi eldski -a -o
Waldeck
[
valdekj
-
a
m \nem. pokrajina
|,
waldeški -a -o
Wales
[
yels]
-
a
m \angl. pokrajina
|, wa-
leški-a-o:
m
princ
Wallace
[
uoləsJ
-
cea m, Wallaceov -a -o
Wallenstein
[
vahnštalnj
-
a
m \nem. vojsko­
vodja]
,
Wallensteinov -a -o
Wall Street
ali
Wallstreet
[
yolstrit]
-
a
m
1.
ulica v New Yorku z bankami,
2.
fi­
nančna oblast kapitala,
wallstreetski -a
-
o:
m
magnat
Walzel
[
valcəl]
-
zla
m
|
nem. literarni
zgodovinar
I, Walzlov -a -o:
m
nazori
Washington
[
yošington]
-
a
m
|
amer. dr­
žavnik
|, Washingtonov -a -o
Slovenski pravopis — 61