Wurttemberg
963
z-
-
ega
5
,
na ~em, Wurttemberška -e
f,
v ~ i, wurttemberški -a -o, Wurttem-
beržani -ov
m mn.
W
u
rzburg
[
vu'rcburg]
-
a
m \nem. mesto],
w
u
rzburški -a -o: ~ a šola
Wyclif
[
uiklif]
-
a m |
angl. cerkveni re­
formator
|, Wyclifov -a -o, wyclifovec
-
vca
m,
wyclifovski -a -o
Wyspianski
[
vispjanjskij
-
ega m |
polj.
pesnik
|: drame —ega
X
x
[
iks] m neskl. in
iks -a m 1. črka: pri x
[
iks I iksu]
začni; v
besedah ima glasovno
vrednost [ksJ; 2. mat. neznanka:
5
x
[
iks
]; 3.
fiz.:
žarki x
in
X
[
iks] ali
x
[
iks]
žarki; 4.
neznanec,
prišel je s tovarišem
X
[
iks
/
iksomJ
; 5.
oblika:
noge na x
m
X
na iks
Xeres
[
heres]
-
a
m Jerez, Heres
y [
ipsilon] m neskl. in
ipsilon -a m 1.
črka:
beseda se konča z y
[
ipsilon
/
ipsilonom
J';
v
besedah ima po različnih jezikih raz­
lično glasovno vrednost
; 2.
mat. ne-
znanka:
5
y
[
ipsilon],
na abscisni osi y
[
ipsilon]
Yale [jeil] -la m
\
uradnik\,
Yalov -a -o:
m i univerza v Connecticutu, yalski
-
a -o: —a univerza
yankee
[
jenkiJ
-
ja
m \posmehljivka za
Američana],
yankeejev -a -o, yankeejev-
ski
[
jenkijevski]
-
a -o: M) vedenje,
yankeejevstvo -a
s; tudi
jenki
yard
[
jard]
-
a
m jard
Yeats
[
jeitsj
-
a
m \angi. pesnik
\,
Yeatsov
-
a -o
Yellowstone
[
jelouston]
-
na
m
|ameriška
reka\,
yellowstonski -a-o : m narodni
park
York
[
jork]
-
a
m \angl. mesto],
yorški -a-o:
m vojvoda
Yorkshire
[
jorkšir]
-
ra
m \angl. pokrajina
|,
yorkshirski -a -o: —a pasma;
tudi
jorkširski
Young
[
jang]
-
a
m,
Youngov -a -o: ^ re-
paracijski načrt
Ypsilanti
[
ipsilantij
-
ja
m
|grški borec za
svobodo
|, Ypsilantijev -a -o
Yucatan
[
jukatan]
-
a
m
|
amer. polotok],
yucatanski -a -o
Yukon
[
jukonj
-
a
m |kanadska reka],
yukonski -a -o
Z
z
[
zə j zej m neskl. in
ze -ja
m \črka
\:
mali z, z velikim Z, od žeja nazaj
z
predl. (pred nezvenečimiglasovi
s,)
pomeni
:
(1)
z roc/.
gibanje
a) v
kraju: ~
mize
vzeti (kar je na mizi), zmetati seno —
voza (ki je na vozu), ~ Gorenjskega
priti, ~ doma iti; b) v
času: ~
nedelje
na ponedeljek je bilo; (2) z
or.
a)
družbo
,
skupnost:
kdor se ~ volkovi druži,
mora ~ njimi tuliti; —nočjo je zmeraj
doma, —grozo spoznati; b)
pripomoček:
~
roko prijeti, delo — glavo, mesto je
obdano ~ vodo (°od vode), dvorana
je bila nabita ~ dijaštvom (°dijaštva);
vendar:
v dvorani je bilo nabito dijaštva;
prednekaterimi oblikamiosebnegazaimka
smemo pisati tudi ž: ž
njim, ž njima,
ž njimi, ž njo
z- v
sestavi pomeni
(1)
druženje:
zbrati,
zbirati, zbor, zlagati hlode, zložiti na
kup, zlog, združevati, zvezati, zviti;
( 2 )
gibanje od zgoraj navzdol:
zbiti
klobuk z glave, zlesti z voza, zmiti
madež; (3)
dovršitev:
zgoreti, zdrobiti,
zmrzniti, zbosti; (4)
obrušeno iz drugih
predpon:
a) iz-: zbrisati, zvedeti, zra-
čunati, zravnati; b) vz-: zbuditi, zdi­
hovati, zdramiti, zdržati, zmnožiti, zvi­
Y