9
Taka imena so:
a
)
Imena za godove, pr azni ke, letne
č ase itd., n. pr.
božič, sv. večer, sv. dan (sveti
večer, sveti dan), tepežni dan (pametiv
a, dan
nedolžnih otročičev
,
drobna deca)
,
na starega
leta dan,
novo leto,
svečnica, pust, pepelnica,
sredozimci, hudozimci
(
svetniki, katerih god
se obhaja v najhujši zimi), ti h i
teden, cvetna
nedelja, v eliki ponedeljek, veliki- četrtek,
v eliki petek, v elika sobota
,
velika nedelja
,
velika noč, vuzem, velikonočni torek, bela
nedelja, križev teden, šmarne maše
itd.
Primeri, v katerih bi bila pisava z malo
začetnico d v o u mn a , se pišejo lahko z ve­
liko, n. pr.
Novo leto, Velika noč, Vsi sveti
itd.
O
pisavi godov, ki so lastna imena
gl. čl. 14.
b)
Imena za redove, verske družbe itd.,
n. pr.
usmiljenke, misijonarji
(
misijonska
družba),
usmiljeni brat, jezuit
(
dru žba Jezu­
sova),
frančiškan
(
red sv. Frančiška),
bene­
diktinec, Marijina družba
itd.
c)
Imena za bajeslovne predmete in osebe,
n. pr.
vile, rojenice, sojenice, povodni mož,
morske deklice, vedomec, deveta dežela;
dalje:
deseti brat, desetnica
itd.
v)
Posamezna imena, n. pr.
križarske
vojske, sedemletna vojska, londonski pro­
tokol velesil
(
iz 1. 1852),
pariški mir (
1856);
brižinski spomeniki, celovški rokopis,
stiški rokopis;
sv. pismo, novi zakon
,
evangelij;
dalje:
stolica, sv. oče
(
papež).