zvedoma
zvrteti
zvedoma prisl,
zveličati, -am;
zveličaven,
-
vna, -o; Zveličar, -ja m.
zvenčati (pog.
zvenčat
in
zvenčat),
-
im;
zvenčal,
-
ala, -o, -i
zveneti (pog.
zvenet),
-
im;
zvenenje s.; zveneč, -eča,
-
e r= zvenečen, -čna, -o
zveniti, zvenem; zvenil, -a,
-
o; zvenjen, -a, -o
zver, -i ž.; zverjad, -i ž.;
zverina ž.; zverinski, -a,
-
o; zverinjak, -a m.; zver-
j ačina ž.
zverižiti, -im
zveseliti, -im = razveseliti,
-
im
zvesti, zvedem (pog.
zvest),
reducirati
zvezati (pog.
zvezat),
zve-
žem; zveži, zvežite in zve-
žite; zvezal
(-
au),
-
ala, -o,
-
i in zvezala; zvezan, -a,
-
o; zvezanost, -i ž.; zve-
zanje, -a s.
zvezda ž.; zvezda vodnica;
zvezdjc, -a s. = ozvezdje,
zvezdovje; filmski zvezd-
nik, filmska zvezdnica
zvezek, -zka m.; zvežček,
-
žčka m.; zvežčič, -a m.
zvezniti (pog.
zveznit),
zvez-
nem;
zveznjen,
-
a,
-
o
upognjen, ukrivljen
zveženj, -žnja m. = sveženj
zvežiti, -im; zvežen, -a, -o,
zvežena (upognjena) de­
ska; zveženj e, -a s.
zviniti, -nem ( roko, nogo);
zvinek, -nka m.
zvirati, -am se
zvišati, -am — povišali, -am;
zvišanje s.; zviševati, -šu-
jem; zvišava ž.; zvišenost,
-
i ž.
zviškoma prisl. — z viška,
zviška
zvočen, -čna, -o, zvočni val;
zvočnik, -a m. sonorni so­
glasnik; (radijski) zvoč­
nik, der Lautsprecher; me-
gafon
zvodeneti (pog.
zvodenet),
-
im; zvodenel
(-
neu),
-
ela, -o
zvodnik, -a m.; zvodnica ž .;
zvodništvo s.
zvon, -a in zvona m.; množ.
zvonovi; zvonec, -nca m .;
zvonček, -čka m.; zvončni­
ca ž.
zvonek, -nka, -o = zveneč,.
-
eča, -e (sonoren)
zvoniti ( pog.
zvonit),
-
im ;
zvonjenje s.
zvonkljati (pog.
zvonklja t)r
-
am; zvonkljanje s.
zvrhati, -am; zvrhan, -a, -o;
zvrhana mera; zvrhoma
p risl; zvrhnji, -a, -e
zvrniti, -em; zvrnjen, -a, -o
= prevrniti; zvračati, -am
zvrstiti (pog.
zvrstit),
-
im ;
zvrščen, -ena, -o; zvrstoma
prisl.
zvršiti (pog.
zvršit),
-
im im
izvršiti; zvršilen, -lna, -o
(-
šil-);
(
i)zvršljiv, -iva, -o;
(
i)zvrševati, -ujem; (i)zvr-
ševalec, -lca
(-
lca
in
-
uca)
m.
zvrteti (pog.
zvrtet)
se, zvrti
se mi, zvrtelo se mi je
1
296