nenagl. — nenaglašen
nepop. — nepopoln
nepoud. — nepoudar­
je n
nepr. — nepravi
nepreh. — n ep re­
hoden
neskl. — nesklonljiv
nik. — nikalnica
nizoz. — nizozemski
norv. — norveški
nov. — november
n. pr. — na p rim er
obl. — oblika
odv. — odvisnik,
odvisen
ok. — okoli
okr. — okrajšano,
ok rajša v a
okult. — okultizem
opt. — optika
orod. — orodnik
os. — oseba, oseben
os. i. — osebno ime
os. priim . — osebni
priim ek
os. z. — osebni
zaimek
otr. (g.) — otroški
(
govor)
ozir. — oziralen
perz. — p erzijsk i
pis. — pisatelj
poet. — poetika
polit. — politika
portug. — portugalski
pos. — posebno
poud. — poud arjen
povr. — povraten
pr. — pravo
pred. — p red n ji
p re d l. — predlog
predm . — predm et
predp. — predpona
preds. — predsednik
preh. — prehoden
pren(es). — preneseno
p re s. — presežnik
prid. — pridevnik
prih. — p rih o d n jik
priim . — priim ek
prim. — prim ern ik
prip. — pripona
prisl. — prislov
p ritrd . — p ritrd iln ica,
p ritrd ile n
prot. — protiven
psihol. — psihologija
rasti. — rastlinstvo
rep. — republika
revol. — revolu cija
rim. — rim ski
rod. — rodilnik
rodb. — rodbinski
rud. — rudarstvo
rus. — ruski
s — sredn jeg a spola
sam (ost). — samo­
stalnik
samogl. — samo­
glasnik
sed. — sed an jik
sept. — septem ber
sev. — severen
sk. — skupen
sk. i. — skupno ime
sklad. — sk lad atelj
sl. — sledeč
slov. — slovenski
slovan. — slovanski
slovn. — slovnica
soc. — sociologija
sogl. — soglasnik
sovj. — sovjetski
sp. — spol
spl. — splošen
srb. — srbski
st. — stavek
stegipt. — staroegip-
tovski
stenogr. — steno­
g rafija
stgerm . — sta ro ­
germ anski
stgrš. — starogrški
strim . — starorim ski
stol. — stoletje
str. — stran
sv. — svet (-a -o)
svoj. — svojilen
šp. — šport
špan. — španski
štev. — števnik,
število
švic. — švicarski
teh(n). — tehn ika
teol. — teologija
tisk. — tiskarstvo
t. j. — to je
tož. — tožilnik
trg. — trgovinstvo
tur. — tu ršk i
um(etn). — umetnost
vel. — velelnik,
velelen
vez. — veznik
voj. — vojska
vpr(aš). — vprašal-
nica, vprašalen
vrst. — vrstilen
z. — zaimek
zač. — začetek
zaničlj. — zaničljiv
zem lj. — zem ljepis
zgod. — zgodovina (r)
zool. — zoologija
zv. — zvalnik
ž — ženskega spola
žel. — želelen
+ nedovoljeno za
kn jižn i jezik
*
pogojno dovoljeno
za knjižni jezik
~ ponovitev besedne
osnove p red :
= pomenska enakost
9