belopeški, črnovrški, laškopotoški
,
dobrloveski, gornjegrajski
,
šentviški,
šentjernejski, svetolovrenški, svetoduški
.
Mnoga sestav ljen a imena imajo
p ridevnik ali samo iz prid evn ik a ali samo iz sam ostalnika:
višnjanski,
bistriški,
loški,
soboški
(
Murska Sobota),
nedeljski
itd.
3.
S t v a r n a i m e n a
a) S tv arn a l a s t n a im ena so n a s l o v i l i s t o v , k n j i g , d r u -
22
š t e v , p o d j e t i j itd. Pišemo jih z veliko začetnico, p ri sestav ljen ih
im enih prvo besedo z veliko, n asledn je p a le, če so la stn a im ena:
Novice
,
Klasje
,
Zvon,
Mladina
,
Polet, Ljudska pravica, Slovenski poroče­
valec, Delavska enotnost, Časopis za slovenski jezik
,
književnost in
zgodovino; Samogovori
,
Hlapci
,
Sosedov sin
,
Deseti brat,
čez plan, Sto
ugank, Na klancu
,
Bela krizantema
,
Borba na tujih tleh, Od Kotelj do
Belih vod
,
Letopis Akadem ije znanosti in umetnosti
,
Slovenski biografski
leksikon; Muzejsko društvo
,
Slavistično društvo
,
Ljudska mladina Slo­
venije
,
Društvo slovenskih književnikov
,
Narodna galerija; Litostroj
,
Gostinstvo
,
Gradis
,
Slovenski knjižni zavod
,
Državna založba Slovenije
itd.
P o m n i . P ri n ek a te rih sestav ljen ih imenih je v rabi pisava
z veliko črko v obeh sestavnih delih:
Kranjska Cbelica, Slovenska
Matica
in
Matica Slovenska
,
Ljubljanski Zvon
,
Slovenski Narod
.
b) Im ena za urade, uprave, čase, dneve, mesece, letne čase i t d 23
so nam občna imena, k a d a r splošno govorimo o n jih :
ministrstvo
,
zadruga, sindikat
,
narodna skupščina, vlada, krajevni ljudski odbor,
brigada, univerza, fakulteta
,
visoka šola, ponedeljek, sobota
,
januar,
maj,
avgust, pomlad,
zima, pust, posl,
tepežni dan, sredozimci, binkošti, cvetna
nedelja, božič
,
sv. veter,
svečnica, velika noč
,
sv. irije
kralji, šmaren
(
veliki,
mali,
postni
itd.J, (lan dela, dan
zmage
itd. Če rabimo k atero
tak ih imen kot določeni naslov, postane lastno ime in ga pišemo
z veliko, n. pr.:
Ministrstvo za prosveto
v
Ljubljani, Rektorat univerze
v Ljubljani, Zvezna skupščina
v
Beogradu, Filozofska fakulteta v L jub­
ljani
,
Krajevni ljudski odbor v Zagorju
itd.
P rav tako Štejemo med občna imena izraze, s k aterim i ozna­
čujemo dogodke, stvaritve, dela, g ib an ja itd.:
narodnoosvobodilna
vojska, francoska revolucija, oktobrska revolucija, sedemletna vojska,
pariški mir, potsdamski dogovor, moskovska konferenca
,
opera, roman,
ep, sonet, balada
,
evangelij, sv. pismo, čitanka, slovnica, slovenstvo, parti­
zanstvo, luteranstvo, leninizem
,
marksizem
itd. Če postane tak a beseda
naslov določene knjige, je lastno ime in se piše z veliko začetnico:
Japljevo Sv. pismo
,
Breznikova Slovenska slovnica; Aškerčeve Balade in
romance
je n ek aj drugega k ako r
Aškerčeve balade in romance; sloven­
ski pravopis
je uzakonjen v
Slovenskem pravopisu.
Slovenski pravopis
17