Za s t v a r i delamo p rid evn ik e od ženskih samostalnikov z o b ra­
zilom -
en
[
ən] -na -no:
cvetlica
cvetličen -čna -o, hiša
hieen
-
ana
-
o,
zveza — zvezen -zna
-
o,
država
državen -vna
-
o,
voda
voden
-
dna -o,
knjiga
knjižen -žna
-
o,
roka
r oče n -čna -o itd., ali pa
opisujemo: ie p pri
suknji
(
ne
suknjin
),
krma ladje
a li pri ladji (ne
ludjina), vrh gore
(
ne
gorin vrh)
ipd.
V endar so je v n ek a te rih p rim e rih tudi p ri stv areh u v eljav ila
oblika n a -in
Ana -ino
,
zlasti p ri sam ostalnikih n a -
ka -na
-
ha:
p uškino kopito, šivankino uho
,
strankin odbor, soseskin pašnik, m ačkine
solze, lunin svit, limonin sok, violinin glas,
juhin
dodatek
ip d
6
. -
ov -ova -ovo a li -ev -eva -evo nam rab i: a) za tvorbo svo- 48
jiln ih p ridevnikov p ri m o š k i h o s e b a h i n ž i v a l i h , pri r a s t ­
l i n a h p a ne glede n a spol: brat —
bratov
-
a -o, sin — sinov -a -o,
kozel —
k ozlov -a
-
o, oiA: — bikov -a -o,
petelin
petelinov -a
-
o,
r ak —
rakov
-
a -o,
smreka
smrekov -a
-
o, bezegr —
bezgov
-
a -o,
j esen —
jesenov
-
a -o, breza —
brezov -a
-
o, Zžpa — lepot? -a -o, stric —
stričev -a
-
o,
k onj
konjev -a -o, polž — p olžev -a -o
itd.;
b)
v z n a n s t v e n e m i z r a z o s l o v j u (kem ija, m atem atika,
snovna imena, slovnica ip d ):
bakrove spojine, železov sulfat, ogljikova
kislina, vodikov sulfid, metilov alkohol, žveplov dioksid, krogov obod,
ulomkova črta, trikotnikova višina,
sfnusova
črta, Žametov klobuk, atlasov
blesk
,
kožuhov rokav, osebkova beseda, povedkovo določilo
itd
Od samostalnikov moškega in sredn jeg a spola za stvari n a ­
vadno n e delamo p ridevnikov s to pripono, m arveč z drugim i, ali
p a opisujemo z rodilnikom in predlogi: Jegra
gradiča
(
ne
gradičeva),
udarci biča
ali z
bičem, udarci kladiva
ali s
kladivom, modrina neba
ali
nebesna modrina, bistrost očesa
ali
očesna bistrost, bolezen v ušesu
ali
ušesna bolezen
i t d
V endar so se udomačile n ek a te re oblike z -ov ali
-
ev: sodovo
dno, noževa konica, križev pot, kruhova sredica, p etkova juha, m arčev
prah, susle v sneg, sveianov mraz, aprilov dež
,
majev cvet, m lajeva
setev, sirovi štruklji
ip d
N ek ateri sam ostalniki im ajo p rid evn ik e s pripono
-
oven -ovna
rovno: blagovni promet, deževno vreme, časovna stiska, jezikovna na­
paka, glasovna moč, slogovna posebnost, zlogovna meja
itd.
7. -
ski -ska -sko pomeni o b č o svojilnost ali p rip adno st ne 49
glede na spol,
-
ov -ova -ovo
in -in
-
ina -ino
pom enita pa svojilnost
ali p ripadno st k p o s a m e z n i m predm etom moškega ali ženskega
spola:
delavski -a -o
(
ne glede na to, ali p rip ad a delavcem ali
delavkam —
d elavčev, delavkin
),
partizanski
-
a
-
o, m eščinski -a -o,
35