N a r a z e n p a pišemo zveze, k je r je p rv a beseda načinovni
prislov:
kričeče rdeča barva
,
čudno spačen obraz
,
rajsko lepa ptica
,
nedolžno vpraeu joe pogled
,
kapijivo tekoče telo
,
splošno veljavna pravila
,
smrtno nevarno, i rno lisaste peruti, belo obrobljen, prisiljeno duhovit
itd.
3.
Zaimki
1
.
S k u p a j pišemo:
55
a) enozložne pred log e z naslonskim i t o ž i l n i š k i m i oblikam i
osebnih zaimkov in povratno-osebnega zaimka:
čez:
čezme čezte čezse čezenj čeznjo čeznje čeznju
med:
medme m edte medse m edenj m ednjo me dnje m ednju
n a:
name nate nase nanj nanjo nanje nanju
nad:
nadme nadte nadse naden
j
nadnjo nadnje nadnju
ob:
obme ebte obse obenj obnjo o bnje o bnju
po:
p ome p ote p onj ponjo p onje ponju
pod:
podme podte podse podenj podnjo podnje p odnju
p red :
predme predte predse predenj prednjo prednje prednju
skoz:
skozme skozte sk ozenj sk oznjo skoznje skosnju
v:
vdme v ate v ase v anj vdnjo vdnje vdnju
za:
zdme zate zase zanj zanjo zdnje zanju
b)
z a i m e n s k e s p o j e n k e , k ako r;
marsikdo, marsikaj
,
marsi-
kateri
,
m arsikak
,
vsakdo, vsakteri
,
vsakdanji
,
vsaksebi
(
= narazen),
vsakoleten
,
vsekakor
,
vsekdar
,
vseeno
,
vseskozi, vsepovsod
,
vsevprek
,
vsemogočen
in
vsegamogočen
,
vseveden
in
vsegaveden
,
vseviden
in
vsegaviden
,
vsesplošen
,
vseobčen
,
m alokdo
,
mdlokaj
,
malokateri
,
k olikaj,
k oličkaj, tačas
= te d aj,
takisto
,
tokraj
,
tostran
,
onkraj
,
onstran, o ndan
,
ondod
,
onod ipd.
P o m n i . K adar dobi v k ak i zvezi sestavni del svoj p rav i pomen,
pišemo narazen :
Malo s čim
je zadovoljen. Vsak sebi streže.
2
.
N a r a z e n pišemo:
a) enozložne predloge z enozložnim i o r o d n i š k i m i osebnim i
zaimki:
pod n jo , za n jo, pred n jo
,
nad n jo ;
b) sklope, k ak o r: kdor sibodi
kar si bodi,
k ar moči
,
k ar se da
(
= k o liko r mogoče),
kdo v e k aj, kdo v e k eliko, kdo v e kako , kdo v e
kdaj, kdo ve k je (kam), nič kaj, nič k oliko (=
veliko), za kaj, za nič:
Ali je to za kaj ali ni za nič? K adar im a zveza za nič pomen slab,
se p iše skup aj: to je zanič (slabo); zanič vino (slabo), zanič ig ro
(
slabo) ipd.