movan, k ad a r ga beseda v pregibn ih oblikah izpahuje. Za izreko
gl. še §§ 78—81.
P ri pregibnih besednih v rstah so zaznamovane tudi oblike,
kolikor imajo posebnosti v pravopisu, p ravo rečju ali slovnici.
P ri sam ostalnikih je s črkam i
m ž s
(
moški, ženski, srednji)
zaznamovan spol, rodilniško obrazilo z vezajem (-a, -i, -e ipd.).
P ridevniki so zapisani v nedoločni obliki, tudi taki, ki se
dejansko rab ijo le v določni obliki (n. pr. hišni, binkoštni itd.).
S topn jev an je je navedeno le tedaj, k ad a r je v obliki k a j poseb­
nega; isto v elja za izp eljane prislove.
P rem ični poudarki dvojnic so navedeni le z obrazili, in sicer
za sr. sp. ednine in včasih tudi za imen. množine v m. in ž. spolu,
n. pr.:
grenak
im
grenek grenka -o -i -e
ipd.
G lagoli so v osnovni nedoločniški obliki, poleg n je je z vezajem
in obrazilom sed an jišk a oblika v 1. os.; dodani so tudi deležniki,
velelnik in glagolnik, k ad a r je p ri n jih k a j posebnega. P ri zloženih
glagolih je za nedoločnikom včasih opomba
gl. (nezloženi glagol);
to
pomeni, da je treb a tam iskati oblike ih poudarke.
Med dvojnicam i (dubletam i), bodi oblikovnim i, bodi pravop is­
nimi, je včasih veznik in, včasih
ali;
to pomeni, da sta obe obliki
enakovredni. Včasih pa je vmes veznik
tudi
,
k a r pomeni, da se
d rug a oblika red k e je rabi.
7