Velike in male črke
36
8 38—39
Zemljepisna imena
38
Zemljepisna lastna imena zaznamujejo posamezne kraje, vode, gore,
pokrajine, celine, zvezde, svetovja. Pišemo jih z veliko začetnico:
Vrba,
Laško, Trst, Beograd, Zagreb, Jadran, Triglav, Pohorje, Slovenija, Koroško
,
Savinja, Drava, Drina, Jugoslavija, Evropa, Venera
,
A/orc.
Pomni. V astronomski terminologiji lahko pišemo
Sonce, Zemlja, Mesec,
Danica, Veliki voz, Rimska cesta, Kozorog
z veliko začetnico; v vsakdanji rabi
so to občna imena:
sonce, zemlja
ipd.
Krajev z enakim imenom je lahko več, zato jih včasih natančneje
določamo z dostavkom bolj znanega bližnjega kraja, npr.
Dolina pri
Lendavi, Dolina pri Trstu, Hrib pri Koprivniku, Hrib pri Cerovcu, Dobrava
pri Kropi, Dobrava pri Konjicah, Planina pri Sevnici, Planina pri Rakeku.
Sestava z občnim imenom
39
1
.
Če je ime naselja sestavljeno iz določilnega pridevnika in občnega
imena, pišemo pridevnik z veliko, samostalnik pa praviloma z malo za­
četnico. Vendar je kljub znanemu korenu občutek za občno ime pogosto
zamrl, včasih zaradi narečnih sprememb, še večkrat pa zato, ker je jezik
tisto občno ime opustil. To velja npr. za imena
Bela, Bistrica, Brezovica,
Brnik
,
Dolič, Gradec, Javornik
,
Kapla, Konjice, Polana, Preska, Škofije
,
Štifta, Tabor.
Zatorej pišemo
Koroška Bela, Slovenska Bistrica, Blatna
Brezovica, Slovenj Gradec, Slovenski Javornik
,
Železna Kapla
,
Slovenske
Konjice, Nova Štifta
.
Pomni. Občna imena
boršt, brod, cerkev, cesta, čelo, dob, dveri, dvor, glava,
gora, gorca, graba, grad, grič, grm,jama,jarek, kal, križ, luža, marof, mesto, mlaka,
mlin, most, njiva, peč, polica, pot, reber, rtič, rupa, selo, turn, vas, voda, vrata,
vrh, vrt, žaga, žleb
zmeraj pišemo z malo začetnico:
Vojvodin boršt, Hrvaški brod,
Bela cerkev, Stara cesta, Toško čelo, Lepi dob, Železne dveri, Stari dvor, Konjska
glava, Kranjska gora, Trška gora, Nemška graba, Gornji grad, Drenov grič, Višnji
grm, Volčja jama, Morski jarek, Črni kal, Beli križ. Mrzla luža, Grajski marof,
Novo mesto, Čučja mlaka, Pečniški mlini, Zidani most, Dolga njiva, Šavna peč,
Bloška polica, Novipot, Brezova reber, Debeli rtič, Mrzla rupa, Opatja sela, Šenkov
turn, Stara vas, Dobrla ves, Težka voda, Bele vode, Grajska vrata, Črni vrh, Babni
vrt, Stara žaga, Jelenov žleb
.
2.
Kadar določilni pridevnik
Stari, Novi, Gor(e)nji, Zgornji, Dol(e)nj
Spodnji, Srednji, Veliki, Mali, Notranji, Vnanji
ločuje bližnja naselja enakega
imena (na vprašanje
kateri -a -o?),
ohrani osnovno ime svojo veliko začet­
nico (vendar to ne velja za ravnokar v opombi naštete zglede): pod vasjo
Log
je zaselek
Spodnji Log
,
vas
Gaber
se deli v
Mali
in
Veliki Gaber.
Torej
se drugi del še zmerom čuti za lastno ime in se piše z veliko:
Stara Loka,
Nova Gorica, Gornji Log, Gorenje Gradišče
,
Zgornja Draga, Dolenje Brdo,
Spodnje Blato, Srednja Dobrava, Veliki Trn, Mali Otok, Notranje Gorice,