Velike in male črke
38
§ 40—42
Pomni. Če stoji občno ime kot prilastek in ne kot del lastnega imena pred
zemljepisnim imenom, se piše z malo, lastno ime pa z veliko črko:
mesto Ptuj
,
kopališče Portorož
,
otok Krk
,
otok Sv. Helena
,
polotok Istra
,
pristanišče Reka
,
najvišji vrh Triglav
,
Krim, reka Mura
,
potok Črna.
V predložni zvezi
41
Imena zaselkov, ulic, gostiln, zlasti pa ledinska imena imajo večkrat
občno ime v predložni zvezi. V osnovni (imenovalniški) obliki imena,
kakor ga je potrdila oblast, pišemo predlog z veliko, občno ime z malo
črko:
Na bregu
,
Ob cesti, Pod
lipo
,
Pod skalco
,
Pod trančo, Pod vrhom,
Pod srednjim vrhom
,
Pri
slepem Janezu
,
V vasi, Za
vodo
,
Za
vrhom.
Brž ko
sodi predlog k stavčni zvezi in ne k imenovalniški obliki krajevnega imena,
ali če se spremeni, ga pišemo z malo, občno ime pa z veliko. Kadar pa
je predlog tako vezan na občno ime, da se ne da spremeniti, obravnavamo
krajevno ime tudi kot zloženko:
Prihajam z Brega, od Ceste, pije pod Lipo,
pod Skalco, stanuje pod Trančo,
zavilj e proti
Podlipi
,
vrača se
od Podskalce,
Podtranča dela prometu velike težave
,
blizu pri
Podtranči
,
pred
Podtrančo,
pripeljal je do pred Podtranče, doma je izpod Vrha
= iz
Podvrha, do pod
Srednjega vrha,
sedi pri
Slepem Janezu, prihaja iz Vasi
,
od
Zavode
,
izza
Vrha. Če se hočemo izogniti nejasnosti, pristavljamo določilo: v
gostilni
Pod lipo
,
v «/zc/ Za vadb.
Stvarna lastna imena
42
Nekatera stvarna imena so prava lastna imena in se pišejo z veliko
začetnico:
Mladinska knjiga, Telekomunikacije.
Druga imajo poleg last­
nosti lastnih imen, da označujejo določeno stvar, tudi še močan pomen
občnih imen, tako da pomenijo poleg enkratnosti določene stvari hkrati
tudi vrsto tiste stvari; taka imena so torej pravzaprav vrstna lastna imena
in se pišejo z malo začetnico:
železniška postaja Celje
,
pošta
Sežana
,
okrajni
ljudski odbor Maribor
,
okrožno sodišče v Ljubljani.
Ločevalno znamenje
pri njih ni velika začetnica, temveč kraj njihovega sedeža. Z malo začetnico
pisana vrstna lastna imena so v stavku pomensko jasna in prav nič dvoumna.
Z veliko začetnico se pišejo tale stvarna lastna imena:
a) naslovi listov, knjig, zbornikov, literarnih izdelkov, skladb, kipov
in slik:
Delo, Naša sodobnost, Jezik in slovstvo, Biološki vestnik, Slovenski
biografski leksikon; Sosedov sin, Požganica, Samogovori, Duma, Beethov­
nova Deveta, Pieta, Groharjev Sejavec;
b) naslovi društev:
Društvo slovenskih književnikov, Rdeči križ Slo­
venije, Planinsko društvo, Ljudska mladina Slovenije, Zveza sindikatov
Slovenije
,
Slovenska matica;
c) naslovi podjetij:
Državna založba Slovenije, Triglavska tiskarna
,
Umetniška zadruga, Grafični nabavni zavod
.
č e je v naslovu podjetja po-