S 52-55
49
Tuja lastna imena
3.
Priimek brez imena po navadi že v imenovalniku zaradi jasnosti
podaljšujemo z obrazilom -
ova/-eva: Danilova, Bulovčeva
,
Trdinova
;
v od­
visnih sklonih pa to obliko moramo uporabljati:
zapuščina Bulovčeve,
smrt Černejeve.
Pridevniki iz imen
Svojilni pridevniki iz rojstnih imen in priimkov se delajo za moške 53
izključno s pripono
-
ovj-ev: Petrov
-
a
-
o, Blažev, Pregljev
,
Premrlov, Detelov,
Zverov
,
Lukov
,
Ovčev, Nočev.
Ženska rojstna imena na -a imajo redno pridevniško pripono -in:
Ivankin
,
Nežin;
pri priimkih moremo delati neposredno pridevnik na -m
le od takih, ki se končujejo na -a:
Kobilčin, Trdinin
,
pri drugih uporabljamo
rodilnik:
pesmi Jerajeve
, 5
mr/
Novyjeve, spisi Kvedrove
.
Kadar uporabljamo ime in priimek, ne delamo svojilnega pridevnika,
marveč postavljamo oboje v rodilnik: dela
Ivana Tavčarja
,
pesmi Otona
Župančiča
,
spomenik Ivana Cankarja (°Ivan Cankarjev), ulica Janeza
Trdine
ali
Trdinova ulica (°Janez Trdinova).
Pomni. Oblike pogovornega jezika, kakor
mojster Plečnikova šola,
v knjižnem
jeziku niso dovoljene.
Imena za prebivavce
Imena za prebivavce delamo iz imen naselij, pokrajin, dežel, držav in 54
narodov. Najpogostnejše so tele pripone:
1. -
ac, -A:a, -ica:
Slovenec, Slovenka, Slovenci, Slovenke, Štajerec,
Bohinjka, Vipavci
,
Blejke, Korošica
,
Kranjice\
2. -
on,
-
anka, -ani, -anke: Celjan, Celjanka, Celjani, Celjanke, Goričan,
Kamničanka, Novomeščani, Ločanke, Mengšan, Dvorjan
;
3. -
ar, -ar/ca
(-
arka), -arji, -arice (-arke): Kočevar, Kočevarica, Koče­
varji, Kočevarke, Kropor, Beltinčarji
;
4.
sestavljene pripone:
Gradiščanec (Gradišče), Hribovec (Hrib)9
Ježenci (Ježica), Ljubljančanke
.
'
>
TUJA LASTNA IMENA
Pisava
Vsak jezik ima v izreki in pisavi posebnosti, ki delajo drugim večje 55
ali manjše težave. Pri navajanju tujih tekstov, zlasti še imen, se zato rav­
namo po tehle načelih:
1
.
Strogo znanstveni zapis največkrat upošteva izvirne pisave (cirilica,
latinica, grške, arabske črke), pri prepisu pa z vso grafično natančnostjo
prenaša črke z vsemi diakritičnimi znamenji.
Slovenski pravopis —
4