uvažati
930
užiti
uvažati -am
gl.
uvoz
uvaževati -ujem
→ upoštevati
,
spoštovati
uvedriti -im se
zvedriti se,
uvedri -ite se!
uvedril -ila -o: mož seje uvedril, uvedrilo
se je, uvedri tev -tve
ž
uveljaviti -im, uveljavljen -a -o, uveljav-
1
jenje -a
s:
svojo voljo ~ ~ se med
prijatelji, v stroki; uveljavitev -tve i,
uveljavljati -am, uveljavljanje -a
s:
~
svoje pravice, ~ se v družbi, ~ se na
vseh koncih
uveniti -nem
gl.
veniti; uvel -a -o
in
uvenjen
-
a-o : ~ cvet, '—a trava, uvelost -i
ž
in
uvenjenost -i
ž
uveriti -im
→ prepričati;
°uverenje -a
s
potrdilo, spričevalo
uvertura -e f 1.
uvodna glasba k operi,
2.
začetek, uvod,
uverturen -ma -o:
~ a glasba
uvesti uvedem
vpeljati gl.
vesti, uveden
-
ena -o, uvedba -e
ž vpeljava
;
uvajati -am,
uvajanje -a
s: ~
nove metode, ~ koga
v delo, bravca v knjigo, uvajavec -vca
m,
uvajavka -e
ž
uvesti uvezem
gl.
vesti, uvezenje -a
s;
uvezen -a -o: ime je —o
uvezati
in
uvezati uvežem
gl.
vezati: ~
liste v platnice, v knjigo; knjigovez se je
uvezal
je napačno zvezal
;
uvezava -e z,
uvezovati -ujem, uvezoval -ala -o, uve-
zovanje -a
s,
uvezovavec -vca
m
uvezniti -nem: v blatu je uveznil
obtičal
;
uveznjen -a -o: —a kila
med.
uvideti uvidim
videti, spoznati
,
sprevideti
,
uvidevati -am, uvidevanje -a
s
;
uvideven
-
vna -o: -— mož, ~ o ravnati
z razume
-
vanjem,
uvidevnost -i
ž
uviti uvijem
gl.
viti: palica, žica se uvije;
uvit -a -o: —a preja
zvita, navita,
vijak
zavit
v
kaj, privit
;
uvijati -am
gl.
odvijati: ~ žico
uvod uvoda m: napisati knjigi —, ~ v pre­
iskavo, za ~ povedati, uvoden -dna -o:
~ a beseda, glasba, ~ i članek = uvod-
nik -a
m,
uvodničar -ja
m pisec uvodni­
kov,
uvodoma
prisl. v uvodu
uvoz uvoza
m: ~
na dvorišče, ~ in izvoz
blaga, uvozen -zna -o: ~ a vrata, ~ o
dovoljenje, uvoznik -a m, uvoznica -e
ž
|
oseba, listina],
uvoznina -e
i
|
pristojbina
|;
uvoziti uvozim
gl.
voziti, uvožen -a -o:
'—
o blago, uvozen -zna -o
kar se lahko
uvozi:
blago je ~o , uvažati -am, uva-
žanje -as: ^ industrijske izdelke
uvrstiti -im, uvrsti -ite! uvrstil -ila -o,
uvrščen -ena -o: ~ koga med prijatelje,
med sodelavce, uvrstitev -tve
ž;
uvrščati
-
am, uvrščanje -a
s;
uvrščaj -a
m zna­
menje za uvrstitev
uvula -e
ž mehkonebnijeziček,
uvularen -ma
-
o: —i glasovi
uzakoniti -im, uzakoni -te! uzakonil -a -o,
uzakonjen -a -o: ~ novo ustavo, ~
pravopis, uzakonitev -tve i
uzanca -e
ž, nav. mn.
uzance uzanc
navade
v trgovskem poslovanju
,
uzančen -čna -o
Uzbekistan -a
m \pokrajina v Aziji],
Uzbeki
-
ov
m mn.
|
prebivavci
|, uzbeški -a -o
uzda -e i: ~ o natakniti, konja za ~ o
prijeti, na ~ i imeti koga, uzdica -e z,
uzdast -a -o: ~ a mišica; uzdati -am .v
stal. poud. in
uzdati -am, uzdaj -ajte!
uzdal -ala -o: ~ konja, strasti; uzden
-
dna -o: ~ a veriga = uzdnica -e i
uznojiti -im, uznoji -ite! uznojil -ila -o,
uznojen -ena -o: klanec ga je uznojil,
~ se pri delu, uznojitev -tve z
uzreti uzrem
ugledati, zagledati gl.
zreti
uzurpator -ja
m samozvanec
,
uzurpacija -e
ž samozvanstvo, nasilna prilastitev
,
uzur­
pirati -am
nasilno (si) prilastiti
uzus -a
m navada, šega
,
običaj, splošna raba
,
uzualen -lna -o
[-
ln-]
(
°uzuelen)
užagati -am: ~ hlod po meri, ~ dno,
se
raniti se,
~ se pri obžagovanju
krivo zalagati,
kakšno si spet užagal?
užaliti
in
užaliti -im
gl.
žaliti, užaljen -a -o:
~ koga s čim, užaljenost -i
ž:
storiti kaj
iz ~ i, užalitev -tve
ž,
užaljenec -nca
m,
užaljenka -e
ž
užalostid -im, užalosti -ite! užalostil -ila -o,
užalošČen -ena -o, užaloščenost -i ž,
užalostitev -tve
ž
užejati -am, užejan -a -o: hoja me je uže-
jala,
se
užeti užanjem
gl.
žeti 1.
raniti s srpom,
2.
se
manj nažeti, kakor je kdo pri­
čakoval
užgati užgem
gl.
žgati: ~ koga čez hrbet;
vendar
vžgati
užgec -a
[
-
gəc-] m pokvarjeno vino
u žice -a
s kr. i.,
v —u: Titovo —, užiški
-
a-o, u žičan -a
m
užiti užijem, užij -te! užil -a -o, užit -a -o:
malo dobrega '— na svetu; užitje -a
s
,
užitek -tka
m: ~
imeti od posestva,
umetniški ~ , užiten -tna -o: —a jed,
'—
e gobe, užitnost -i i ; užitnina -e
ž