vadljati
932
Valois
§ stal. poud.: ~
za kaj, vadljač -a
m
=
vadljavec -vca
m,
vadljavka -e
ž,
vadljavski -a -o: '—a strast
vafelj -na
m skiadanec:
torta iz —ov,
vafeljnov -a -o
>[-fəlj-]
vaga -e
ž
:
pet kil dobre ~e, prodajati na
*—
o, dati na *>—o
tehtnico,
žive *>—e
teže
,
*—
pri vozu, *vagati -am
tehtati
vagabund
-
sl
m → postopač, klatež, potep,
vagabund(ov)ski -a -o; vagabundirati
-
am →-
postopati, klatiti se, potepati se,
vaganten -tna -o
blodeč, potepajoč se
vagan -ana
m mernik
vagina -e
ž med. nožnica,
vaginalen -lna
-
o
[
-/
n
-]:
~ a preiskava
vagon -a m
železniški voz,
vagonski -a -o:
'—
a pošiljka, vagonček -čka
m,
vagonar
-
ja m 1.
stanovavec v vagonu, 2. študent
,
ki se vozi
vahnja -e
ž zool. \riba\
vahti -ov
m mn. etnogr.:
o '—ih
o vseh
svetih,
vahtiči -ev
m mn. prešce
,
vahtnica
-
e
ž krizantema
vaja -e
ž:
bralna ~ ~ v branju, govorna
*—,
domača —, z '—o kaj doseči, priti
v '—o, iz '—e biti, orožne '—e, delati
kaj za '—o; Vaje Vaj
ž mn.
|dijaški
slovstveni list
|, vajevci -ev
m mn.,
vajevski
-
a -o: i program
vajen -a -o
gl.
vaditi
vajet
-
i
Ž
=
vajet -a
m, mn.
vajeti -i
in
vajeti -ov: ~ i napeti, popustiti; potegniti
za '—e, vajeten -tna -o: ~ i konj
vajin
-
a -o
svojilni zaimek za 2. os. dvojine:
~
nasvet, >—i otroci
*
vakance -anc
ž mn. počitnice
vakanten
-
tna -o
prazen, nezaseden: ~ o
službeno mesto, vakanca -e
ž prazno
službeno mesto
vakcina
-
e
ž med. cepivo,
vakcinirati -am,
vakciniranje -a
s
,
vakcinacija -e
ž
cepljenje, cepitev
vakvnim
-
a
m praznina, mn.
vakuumi -ov,
vakuumski -a -o: ~ a črpavka, cev
val
[
val]
vala
in
valu
m, mn.
valovi -ov
in
vali -ov: ^ove delati, gnati, ~ovi se
poležejo,
se vzdigne, zažene; radijski,
zvočni, svetlobni
dolgi, kratki, sred­
nji ovi, morski ~ovi, ultra vijolični,
infra rdeči '—ovi; valec -lea
[-
lc-] m
,
valček -čka
[-
lč-] m,
valast -a -o;
valoven -vna -o: ~ a dolžina, valovit
-
a -o: ~ svet, '—o morje, valovitost -i
ž
;
valovilnik -a
[-
un-] m \čopič\,
valovje
-
a
s;
valoveti -im, valovi -ite! valovel
-
ela -o, valovenje -a
s:
morje valovi;
valoviti -im, valovi -ite! valovil -a -o,
valovljenje -a
s:
veter valovi površino
morja, valovitev -tve
ž;
valovati -ujem,
valoval -ala -o, valovanje -a
s;
valolom
-
oma
m
valček
-
čka
m:
počasni, .dunajski
~ plesati, valčkov -a -o: *—večer
>[-lč-]
valenca
-
e
ž kem.,
valenten -tna -o
kem.,
valenčen -čna -o: e črte, '—a doba
Valencia
[
valencia
/
valensia]
-
e
ž
|
Špan.
mesto],
valencijski -a -o
Valens
-
a
m os. i.,
Valensov -a -o; Va­
lentin -a m, Valentinov -a -o; Valentina
-
e
ž,
Valentinin -a -o
valeriana
-
e
ž \zdravilo\
Valerins
-
ia
m in
Valerij -a
m
|
rim. cesar
\,
Valerijev -a -o; Valerijan -a
m
,
Vale­
rija -e
ž
valeta
-
e
ž
slovo, pojedina ob slovesu
,
odhodnica:
na >—i, valeten -tna -o
valiti
valim, vali -ite! valil -a -o, valjenje
-
a
s:
hlode ^ , krivdo — na koga, s
sebe
ali
od sebe; dim se vali iz dimnika,
množice se valijo po ulicah; koklja
vali; valitev -tve
ž
,
valivec -vca
m,
valivka -e
ž,
vališče -a s; valilen -lna -o
[-
ln-]:
~ e naprave, valilnica -e
[-
yn-]
ž;
valiž -a
m okroglo kamenje, prod
,
melišče
;
valič -iča m: z '—em povalja
kmet zorano njivo
valj
-
a
m cilinder:
barvni, gladilni, zavi­
ralni
~ na pisalnem stroju, valjec
-
ljca
m,
valjček -čka
m:
mlin na ~ e,
valjčen -čna -o: —i mlin, valjčevina -e
ž
\
zlitina\,
valjek -ljka m, valjast -a -o
valjar
-
ja m: kuhinjski, kmetijski, parni ,
valjarček -čka m, valjarna -e
ž \tovarna\
valjati
-
am, valjaj -te
in
-
ajte! valjal -a -o
in
-
ala -o, valjanje -a
s in
valjanje -a
s :
po tleh, po blatu *—kaj, testo, železo ,
/—
se po postelji, otroci se valjajo po
travi; valjan -a -o: ~ o testo, železo;
valjanec -nca
m,
valjalen -lna -o
[-
ln-],
valjavec -vca
m,
valjavka -e i |
delavka,
naprava],
valjalnica
-
c [-un-]
f, valjalnik
-
a
[-
un-] m :
suknarski , valjač -a
m
,
valjača -e
ž zool.
Valjhun
-
a
m \karantanski knezi
,
Valjhunov
-
a -o, valjhunski -a -o: —i nastop
Valkira
-
e
[-
lk-] ž
|
nem. mit. bitje\
Valois
-
a
[
valoa -ja] m
|član franc, kraljev­
ske rodovine
|, valoiski
[
valoajski]
-
a -o